20. januar 2021

Nye regler målrettet internationale virksomheder

I sidste uges nyhedsbrev gjorde vi opmærksomme på en række ændringer på internationaliseringsområdet. Vi fortsætter med flere ændringer.

Vær opmærksom på at nedenstående blot giver et overblik. Du kan finde detaljeret info her.

Udbetaling af løn til dansk konto

Det eksisterende krav om udbetaling af løn til dansk konto udvides til at omfatte næsten alle ordninger (med få undtagelser).

- Fast track-ordningen

- Beløbsordningen

- Forskere

- Positivlisten for højtuddannede

- Positivlisten for faglærte

- Særlige individuelle kvalifikationer

- Fodermestre og driftsledere

- Arbejdsmarkedstilknytning

- Praktikantordningen

- Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning

Krav om udbetaling af løn til dansk bankkonto gælder ikke internationals på fast-track ordningens forskerspor, forskerordningen og positivlisten for højtudannede, hvor varigheden af et sammenhængende ophold er under 180 dage inden for 12 måneder fra indrejse i Danmark.

For alle ordninger er det gældende at løn- og ansættelsesvilkår være sædvanlige efter danske standarder. Derudover er det kun løn, der skønnes at være likvide midler, der indgår ved vurderingen af lønniveauet. Likvide midler skal forstås som kontant løn (grundløn), udbetalte feriepenge og arbejdsgiverens/medarbejderens bidrag til arbejdsmarkedspension.

Oprettelse af dansk bankkonto

Udbetalingen af lønnen til en dansk bankkonto skal ske ved den første lønudbetaling. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har dog i praksis accepteret, at lønudbetalingen til en dansk bankkonto kan forsinkes af administrative årsager i forbindelse med oprettelsen af en dansk bankkonto. Din internationale medarbejder har en frist på 90 dage til at oprette en dansk bankkonto.

Krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familie

Den medfølgende ægtefælle til en udenlandsk arbejdstager med lovlig opholds-og arbejdstilladelse har ret til at arbejde uden særskilt tilladelse og uden begrænsninger for arbejdets form og vilkår.

Fra og med den 1. januar 2021 gælder, at såfremt en medfølgende ægtefælle får tilbudt ansættelse hos samme virksomhed, som ægtefællen med lovlig opholds-og arbejdstilladelse arbejder i, eller for en virksomhed med tæt sammenhæng til denne, skal den medfølgende ægtefælle søge om særskilt arbejdstilladelse. Reglerne for øvrige ansættelser er uændrede.

Få mere info her.