26. oktober 2021

Input til Regeringens Handlingsplan for FN’s Verdensmål

Formanden for Folketingets 2030-netværk, Katarina Ammitzbøll, præsenterede tidligere på året Regeringens handlingsplan for FN's verdensmål for Erhverv Aarhus’ udvalg for Forretning & Verdensmål. I forbindelse med præsentationen forelagde Katarina Ammitzbøll udvalget muligheden for at bidrage med vores syn på handlingsplanen som østjysk erhvervsorganisation. Nedenstående input er den 25. oktober 2021 fremsendt til Folketingets 2030-netværk. 2030-netværket er et tværpolitisk netværk på tværs af Folketingets partier. Læs mere om 2030-netværket her

En handlingsplan giver mulighed for at gøre ord til handling

Det er positivt, at der fra Regeringen er blevet fremlagt en handlingsplan for, hvordan Danmark accelererer arbejdet med FN’s Verdensmål. Der er 17 verdensmål, som alle er vigtige, og vi håber, at denne handlingsplan vil bidrage til at fastholde udviklingen inden for alle verdensmål, både i dansk og international kontekst.

I forhold til Erhverv Aarhus’ medlemsvirksomheder omtaler vi verdensmålene som et kompas for udvikling. Både i forhold til udviklingen af en bedre verden, men også for erhvervslivets udvikling, hvor omtanke for samfund og klima i fremtiden vil være afgørende for at blive opfattet positivt hos kunder, medarbejdere og omverden.

Der står i handlingsplanen, at Regeringen vil søge opbakning blandt Folketingets partier til de foreslåede initiativer. Vi har en klar forventning om, at Regeringen vil gå langt for at samle denne nødvendige politiske opbakning, da en handlingsplans succes selvsagt er afhængig af netop handling.

Vi håber, at 2030-netværkets tværpolitiske netværk kan være med til at bane vejen for handlingsplanens realisering, og gerne i samarbejde med 2030-Panelet, så vi får en praktisk udmøntning af handlingsplanen, der opnår opbakning både politisk, samfundsmæssigt og i erhvervslivet.

Vi må ikke lade tiden og mulighederne for handling løbe fra os

Det er bekymrende, at handlingsplanen for FN’s Verdensmål fremlægges uden finansiering og indtil videre uden anden praktisk handling end følgende: ”Regeringen vil søge tilslutning blandt partierne i Folketinget til at implementere initiativerne.” Vi håber derfor, at handlingsplanen snart følges op af konkrete initiativer, så handlingsplanens gode intentioner kan realiseres. Dansk erhvervsliv har behov for afklaring og anvisninger ift. eventuelle øgede krav til deres ageren. Og som den grønne nation Danmark er, bør Folketinget træde i karakter og understøtte, at dansk erhvervsliv kan fastholde den grønne førertrøje på tværs af sektorer, så vi fastholder konkurrenceevnen i et globalt perspektiv.

Dialog, sparring og omtanke er vigtige elementer i udrulningen af en handlingsplan. Vi vil dog gerne understrege behovet for øjeblikkelig handling. Behovet for handling, og dermed også vished for det danske erhvervsliv mht. hvordan det bedst kan gribe og understøtte mulighederne i verdensmålene, gælder for så vidt også Regeringens Klimaplan, hvor der desværre først i 2025 er sat mål om at have foretaget de nødvendige beslutninger for handling.

Rammevilkår for bæredygtig vækst og udvikling

Af handlingsplanen fremgår det, at Regeringen ønsker at styrke rammerne for, hvordan arbejdsmarkedets parter arbejder med verdensmålene i det daglige. Fra Erhverv Aarhus skal der i denne forbindelse lyde en klar opfordring til, at man ’kun’ justerer på rammerne for den grønne, bæredygtige omstilling, og ellers lader det være op til de danske virksomheder selv at styre og tilrettelægge deres arbejde med verdensmålene.

Omstillingen skal – for maksimal og langvarig effekt – komme fra virksomhederne selv, og ikke påtvinges via restriktive eller bureaukratiske regler, som afkræver unødig megen tid og uforholdsmæssigt mange ressourcer for virksomhederne at sætte sig ind i og efterleve. Hvis landets virksomheder gøres opmærksomme på det store forretningsmæssige potentiale, verdensmålene indeholder, så tror vi på, at virksomhederne kan påvirkes positivt til selv at give sig i kast med dagsordenen.


Verdensmålene som målestok for politik udvikling

Der er med handlingsplanen lagt op til, at alle lovforslag fremover skal screenes efter verdensmålene. Det kan vi som udgangspunkt kun bakke op om, så længe man indtænker både kort- og langsigtede perspektiver, så ét verdensmål ikke spænder ben for en ellers positiv udvikling inden for eksempelvis andre verdensmål. Så lad gerne verdensmålene være styrende, men ikke bestemmende i forhold til den fremtidige politiske udvikling i Danmark.

Et af initiativerne i handlingsplanen går på at opstille en række krav om målsætninger for bæredygtighed og ansvarlighed i forbindelse med offentlige indkøb. Det er et interessant perspektiv, som vi selv beskæftiger os med, idet vi sammen med Aarhus Kommune har et fireårigt projekt med fokus på brobygning mellem det private erhvervsliv og Aarhus Kommune som kunde. Det bliver interessant at undersøge, hvordan udbud med fokus på verdensmålene kan være med til at drive en udvikling, fremfor at være en hindring for at byde på opgaver hos kommuner og stat.

I den forbindelse er det også afgørende, at man gør det let for virksomheder, organisationer og institutioner i alle størrelser, og fra det offentlige såvel som det private, at dokumentere klimaaftryk og andre relevante verdensmåls-effekter som følge af deres arbejde. Det er derfor positivt, at det af handlingsplanen kan læses, at offentlige indkøbere gives bedre digitale værktøjer til at stille krav til leverandørers samfundsansvarlighed. Vigtigt i denne forbindelse er det dog at slå fast, at afrapportering og dokumentation ikke må udgøre en unødvendig barriere for omstilling, hverken i forbindelse med verdensmålene eller i andre henseender, som f.eks. CO2 og klima.


Grønne perspektiver i erhvervsudviklingen

Der er flere af initiativerne i handlingsplanen, der vedrører erhvervsudvikling. Erhvervslivet og erhvervsudviklingen i et verdensmålsperspektiv er særdeles interessant, da det både kan medføre store, positive forandringer i samfundet, men også føre til øget eksport af danske virksomheders innovative løsninger.

Det er positivt med initiativer, der styrker rådgivningen til virksomheder både i forhold til produktion i udlandet, rapportering og ikke mindst erhvervsfremstød i udlandet. I forhold til udrulningen af disse initiativer skal der lyde en opfordring til at samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer, der allerede har et samarbejde og en kontakt til små og store virksomheder i forskellige brancher. Dermed også sagt, at Erhverv Aarhus naturligvis stiller sig til rådighed for at hjælpe med at udbrede erhvervsrettede initiativer.

At løfte verdensmål-dagsordenen er en stor opgave, som kræver samarbejde. Samarbejde mellem Regeringen og de organisationer, som har en stor viden inden for dagsordenen; samarbejde på tværs i det offentlige mellem Regeringen, Folketingets partier, regionerne og kommunerne; og samarbejde mellem de offentlige instanser og det private erhvervsliv. Erhvervslivet er i denne sammenhæng særlig vigtigt, da det er her, idéerne og retningslinjerne i forbindelse med verdensmålene skal implementeres og omsættes til forretning og bæredygtig vækst. Det er blandt erhvervslivets virksomheder, de bæredygtige forretningsmodeller i særlig grad skal udvikles og effektueres og således bidrage positivt til Danmark og resten af verdens samlede arbejde med verdensmålene.

Bredt samarbejde på tværs af fag, brancher, sektorer, organisationer, geografi, etc. er afgørende for, at vi på bedst mulig vis får indarbejdet verdensmålene i vores dagligdag, nationalt såvel som internationalt. Det er derfor positivt, at Regeringen har indgået et grønt strategisk partnerskab med Indien og ligeledes efterstræber flere sådanne bilaterale partnerskaber med andre lande. Ligeledes positivt er det, at der også på kommunalt plan gennem de seneste år er sket en del med hensyn til partnerskabsfremme mellem Danmark, herunder Aarhus Kommune med bl.a. Aarhus Vand i spidsen, og lande som Sydafrika og Indien. Partnerskaber af den art er medvirkende til at understøtte grøn omstilling og bæredygtig økonomisk vækst i partnerlandene, ligesom de styrker markedspositionerne blandt danske virksomheder i ind- og udland og forøger dansk eksport af grønne og bæredygtige løsninger og teknologier. I denne forbindelse kan Danmarks ledende position bl.a. på grøn energi, vandløsninger og life-science nævnes som interessante områder. Det er desuden til gavn for både den danske beskæftigelse og i forbindelse med reduktionen af den globale CO2-udledning, at eksporten af grønne, danske løsninger, knowhow, produkter, services, etc. stiger. Dette vidner igen om den store betydning, det har, at erhvervslivet i samarbejde med andre aktører inddrages i verdensmål-dagsordenen. Hvor en fælles indsats er afgørende, hvis vi skal lykkes med at løfte initiativerne i handlingsplanen og formålet med verdensmålene.