1. september 2021

Høringssvar til Helhedsplan for Banegårdskvarteret

Erhverv Aarhus følger med stor interesse byens udvikling og er positive over for nye visioner. Det gælder også Helhedsplan for Banegårdskvarteret og andre tiltag, som styrker Aarhus’ attraktivitet, erhvervslivets  muligheder, befolkningstilvæksten og mobiliteten i byen.


Der skal lyde en tak for, at Erhverv Aarhus blev inddraget tidligt i processen. Vi var repræsenteret til borgermødet med vores formand Terje Vammen i august 2021 vedrørende Helhedsplan for Banegårdskvarteret. Det er glædeligt, at vi ligesom andre af byens centrale aktører, bliver involveret i planens udformning. Bredt  samarbejde betyder, at vi i realiseringen af planen får det bedst mulige resultat for hele byen og erhvervslivet  i Aarhus.


Det er ligeledes glædeligt, at man med denne plan inddrager tidligere planer som Mobilitetsplanen og tillige bruger indsigter fra fx Perlekædeprojektet.

Højklasset kollektiv transport og mobilitet

Erhverv Aarhus er fortaler for, at den kollektive trafik forløber så effektivt som muligt. Det skal være let at skifte fra et transportmiddel til et andet. Ønsker man, at flere vælger den kollektive transport, er det en nødvendighed, at man sørger for at gøre muligheden for dette så let som mulig. Letbane eller BRT, bybusser og  fjernbusser, togtrafik, gang, cyklisme, privatbilisme og samkørsel skal hænge optimalt sammen, og skiftet  fra det ene til det andet skal foregå mere smidigt. Mobilitetsknudepunktet omkring Banegården, Park allé og  Rutebilstationen skal derfor bindes bedre sammen og way-finding skal opprioriteres. Vi glæder os over, at  ovennævnte lader til at være højt på prioriteringslisten for helhedsplanen.


Parkering i Aarhus er dog fortsat et problem. Ønsker man, at flere skal parkere bilen og skifte til anden transportform, kan man med fordel gøre parkeringsmulighederne i og omkring Banegårdskvarteret bedre. Erhvervslivet i området er afhængigt af gode parkeringsmuligheder, så ansatte såvel som gæster osv. kan parkere uden for meget besvær.


Man skal ligeledes holde sig for øje, at trafikken kan klumpe sig sammen andre steder, når man i planen agter at friholde størstedelen af Banegårdspladsen for biler. Dette er et potentielt problem, som man bør tage hånd om rettidigt, så vi ikke står med et trafikalt flaskehalsproblem på bl.a. Frederiks Allé. Det vil også blive  sværere at binde Rådhusparken og Musikhusparken bedre sammen, hvis trafikken på netop Frederiks Allé  øges. Derudover må man i planen heller ikke være blind for, at privatbilisme fortsat er den foretrukne transport for de mange. Man bør i stedet gunstiggøre betingelserne for bl.a. elbiler ved fx at forbedre lade-infrastrukturen i byen, Banegårdskvarteret inkluderet.


Detailhandel og erhverv

Banegårdskvarteret bør indrettes, så varedistribution og anden erhvervsrelateret kørsel imødekommer erhvervslivets behov. I denne henseende er det vigtigt, at eventuelle tiltag mht. Banegårdskvarteret og indretningen af dette fortsat drøftes og implementeres i tæt samarbejde med relevante aktører.


Banegårdskvarteret rummer en masse erhverv, herunder detailhandel, restauration og kontor – dette skal der fortsat være plads til. Skal erhvervslivet fortsat kunne fungere i Banegårdskvarteret, er det afgørende, at varedistributionen i området opprioriteres. Det er allerede en stor udfordring i Aarhus, hvorfor den bør indtænkes  som en naturlig del af planen. Udfordringerne med vareleveringen skal løses og ikke blot være parentes i planen. Vi imødeser en samlet logistikplan for Aarhus, som anbefalet af Aarhus kommune bæredygtighedsudvalg. Det er vigtigt at den logistiskplan understøtter den fortsatte udvikling og indtjening i byens erhvervsliv.


Det er glædeligt at se, at der i byudviklingen ifm. helhedsplanen er indtænkt principper om et mangfoldigt byliv, hvor der fortsat er plads til detailhandel og restaurationer i samspil med kultur- og fritidsaktiviteter.  Det er dog også vigtigt, at man holder kontorpladser i Banegårdskvarteret for øje. Dette skorter planen imidlertid lidt på. Men forhåbentligt kan der skabes en god synergi mellem Banegårdskvarteret og Sydhavnskvarteret/Mindet. Denne synergi er vigtig for at binde Banegårdskvarteret sammen med de omkringliggende bydele og for at binde hele midtbyen sammen. Dette er ’Udviklingsprojektet for Kulkranssporet’ – en gangbro, der forbinder Banegårdskvarteret med Sydhavnskvarteret – medvirkende til. Det er derfor glædeligt, at man i helhedsplanen afsøger mulighederne for at realisere netop Kulkransspor-projektet.


Kulturliv og byrumsaktiviteter

Banegårdskvarteret er særligt vigtigt, da området giver de tilkommende gæster deres første indtryk af byen. Det er ligeledes det byrum, som skal skabe det naturlige flow videre i byen. Banegårdskvarteret ligger mellem kulturinstitutionerne ARoS, Musikhuset Aarhus, Den Gamle By m.fl. Det er derfor vigtigt, at helhedsplanen indtænker dette og formår at bygge bro mellem de forskelligartede kulturtilbud, som Aarhus har at byde på. Kulturlivet er nemlig afgørende for, at man vælger at bo i Aarhus. Det ses bl.a. af en Epinion-undersøgelse, hvoraf det fremgår, at kulturlivet de seneste tre år (2018, 2019 og 2020) er kåret som vigtigste faktor for, at man bor i netop Aarhus.


Hvis erhvervslivet i Aarhus fortsat skal vækste, er det vigtigt, at vi værner om Aarhus’ mange kulturoplevelser og inkorporerer dem aktivt i bylivet, så det bliver lettere for virksomheder at tiltrække arbejdskraft udefra og fastholde medarbejdere. Det er derfor positivt, at planen lægger op til, at man vil have et øget fokus på kulturlivet – det eksisterende og det, der forhåbentligt kommer på sigt.


Ligesom et rigt og mangfoldigt kulturliv, er grønne oaser og parker med mulighed for forskellige aktiviteter også afgørende for Aarhus’ attraktionsniveau. Det fastholder de nuværende aarhusianere og tiltrækker turister til gavn for hele byens oplevelsesindustri og turisme. Det styrker samtidig tiltrækningsevnen ift. arbejdskraft og medvirker også til, at virksomheder vælger at placere deres forretning i området.


Kulturlivet og byrumsaktiviteterne er altså afgørende for Aarhus’ vækst på flere plan: Indbyggertalsmæssigt, erhvervsmæssigt og livskvalitetsmæssigt. I denne forbindelse er det vigtigt, at vi understøtter denne vækst og gør plads til den – også set i lyset af befolkningstilvæksten i Aarhus, som betyder, at der i 2050 vil være 450.000 indbyggere, som der skal skabes jobs og boliger til. Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.


Med venlig hilsen


Marc Perera Christensen, direktør
Tlf. 26 74 26 04 / mpc@erhvervaarhus.dk


Erhverv Aarhus som høringspart:

Erhverv Aarhus er byens uafhængige erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600 virksomheder med ca. 110.000 ansatte.


Erhverv Aarhus har fem fokusområder:

  • Udvikling & Infrastruktur
  • Internationalisering
  • Uddannelse, Innovation & Iværksætteri
  • Kultur & Sport
  • Forretning & Verdensmål