20. maj 2021

Erhvervslivets forventninger til 2021 og fremadrettet

I lyset af at endnu et led i genåbningen af Danmark netop er blevet effektueret, virker det som et passende tidspunkt at efterrationalisere og, endnu vigtigere, se fremad mod det arbejde og de udviklingsperspektiver, som lægger foran os.

I den forbindelse har Erhverv Aarhus netop lavet en ny undersøgelse blandt det aarhusianske erhvervsliv omhandlende netop dette: Det strabadserende seneste års tid og erhvervslivets forventninger fremadrettet.

Blikket rettes mod nye veje

Temaerne fleksibilitet og hjemmearbejde som supplement til den almindelige arbejdsdag (45,4 pct.) og digitalisering af virksomheden (41,7 pct.) er de to temaer, som virksomhederne forventer bliver mest presserende i 2021 og fremadrettet. 36,1 pct. af respondenterne peger desuden på forventningsafstemning og opdaterede arbejdsnormer fx ifm. hjemmearbejde som noget, de i 2021 og fremadrettet vil have større fokus på i deres virksomhed.

De tre ovennævnte temaer peger alle fremad og går direkte på de mange praktiske udfordringer, som coronaen har foranlediget. Nedlukningen resulterede i, at store dele af erhvervslivet måtte sende medarbejdere hjem for at arbejde fra hjemmekontoret. Hjemmearbejdet udfordrede flere virksomheder, medarbejdere og ledere, hvad angår deres digitale kapacitet såvel som formåen, hvilket flugter fint med, at flere virksomheder i følge undersøgelsen vil have et øget fokus på netop digitalisering fremadrettet,” udtaler Erhverv Aarhus' direktør, Marc Perera Christensen.

Disse udfordringer har desuden givet anledning til, at 44,0 pct. af virksomhederne i undersøgelsen i høj eller nogen grad forventer at ændre deres forretningsgrundlag i 2021, ligesom 36,1 pct. som nævnt ovenfor forventer, at de i 2021 skal igennem en forventningsafstemning internt i virksomheden og/eller have opdateret deres arbejdsnormer fx ifm. fleksible arbejdstider og hjemmearbejde som supplement til fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Optimisme og fremgang at spore

Allerede i foråret sidste år, umiddelbart efter den første nedlukning af landet som følge af corona, udfærdigede Erhverv Aarhus en undersøgelse, hvori erhvervslivets betragtninger om corona, dennes umiddelbare følgevirkninger på deres forretning og hjælpepakkerne blev afdækket. Undersøgelsen her viste, at der var stor frygt blandt virksomhederne for, at de ville blive nødsaget til at afskedige medarbejdere som følge af corona. Denne frygt har da også vist sig at være berettiget blandt flere virksomheder, idet den fjerdestørste udfordring (12,8 pct.), jf. den nye Erhverv Aarhus-undersøgelse, netop består i hjemsendelse og/eller afskedigelse af medarbejdere. Heldigvis er der også en stor andel, der forventer at ansætte flere medarbejdere.

Afskedigelser er altid triste. Og derfor er det da også glædeligt, at 43,1 pct. af virksomhederne i undersøgelsen forventer et øget antal beskæftigede i deres i virksomhed i løbet af 2021, mens kun 9,2 pct. forventer et lavere antal,” siger Erhverv Aarhus' direktør Marc Perera Christensen.

Undersøgelsen giver desuden et billede af stor optimisme blandt erhvervslivet, hvor hele 47,7 pct. af virksomhederne forventer, at de kommer styrket gennem 2021, mens blot 15,6 pct. forventer det modsatte.

Tilbageblik på et strabadserende års tid

Jf. Erhverv Aarhus-undersøgelsen fra 2020 meldte erhvervslivet allerede dengang om hårde tider bl.a. i form af faldende omsætning, ligesom der på daværende tidspunkt også var stor frygt for afskedigelser og stor usikkerhed om fremtiden.

Hvad angår den faldende omsætning, er dette ikke blevet meget bedre det seneste års tid, hvor mange virksomheder, store som små, har været hårdt ramt på indtjeningsmulighederne, leverancerne, etc. Faldende omsætning angives endnu engang som værende en af de største udfordringer for erhvervslivet. 41,3 pct. af respondenterne pegede i den nyeundersøgelse på faldende omsætning som følge af manglende efterspørgsel og/eller myndighedernes påbud om nedlukning af salgsaktiviteter som værende en af de største udfordringer for deres virksomhed i forbindelse med corona.

Faldende omsætning har således været en kontinuerlig konsekvens af corona for store dele af erhvervslivet det seneste års tid, ligesom usikkerhed om fremtiden og afskedigelser i øvrigt også har været. Sidstnævnte to bonede ud som hhv. tredje- (39,4 pct.) og fjerdestørste (12,8 pct.) udfordring for erhvervslivet i den nye Erhverv Aarhus-undersøgelse.

Størst har de praktiske udfordringer med hjemmearbejde, forretningsrejser, etc. det seneste års tid dog været. 57,8 pct. af respondenterne pegede på de praktiske udfordringer med at holde hjulene i gang og omstille forretningen til den nye corona-normalitet som værende særligt udfordrende for deres virksomhed.

Coronaen har i allerhøjeste grad stresstestet erhvervslivet og de vanlige forretningsgange. Den har tvunget os alle til at ændre måden, vi rent praktisk arbejder på, hvilket naturligvis, og som det også ses af vores undersøgelse, har afstedkommet en masse praktiske udfordringer fx mht. hjemmearbejde,” siger Marc Perera Christensen, direktør ved Erhverv Aarhus.


Fakta vedr. undersøgelsen:

  • Survey udsendt d. 27. april og lukket d. 4. maj (en uge).
  • 109 respondenter fra Erhverv Aarhus’ medlemsskare.
  • Består af 13 spørgsmål plus 3 underspørgsmål, hvoraf resultater fra et udvalg af disse indgår i nærværende skriv.
  • Repræsentativ ift. virksomhedsstørrelse blandt respondenter (virksomheder med 1-9 medarbejdere, 31,2%; 10-49 medarbejdere, 23,9%; 50-249 medarbejdere, 24,8%; og 250+ medarbejdere, 20,2%).
  • Overvejende bred branchemæssige repræsentation (dog med overvægt af rådgivnings- og konsulentbranchen, 29,4%; samt turisme- og oplevelsesbranchen, 18,3%).