14. oktober 2021

Budget 2022: mange gode elementer for erhvervslivet

Byrådet vedtog i går det endelige budget for 2022. Aftalen rummer mange væsentlige og mærkbare elementer for byens erhvervsliv. Her er et kort udsnit:

Først og fremmest ønsker vi at kvittere for, at forligskredsen er blevet enige om fremadrettet at prioritere en systematisk og dialogorienteret opfølgning på målene i erhvervshandlingsplanen, Erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskab for bæredygtig vækst”. Som vi gjorde opmærksom på i vores høringssvar, da erhvervsplanen i sin tid blev vedtaget, er det essentielt med en systematisk og klart beskrevet monitorering, hvis planen skal have den ønskede effekt for byens erhvervsliv.

Ligeledes er det også et udtryk for rettidig omhu, at der med budgetforliget afsættes en årlig ramme på 25. mio. kr. fra og med 2022 til at styrke den aktive beskæftigelsesindsats gennem eksempelvis opkvalificering af langtidsledige. I den nuværende situation, hvor erhvervslivet bredt efterspørger arbejdskraft, er det altafgørende, at der fra politisk hold gennemføres de nødvendige tiltag for at øge arbejdskraftsudbuddet. Det er vores forventning, at styrkelsen af beskæftigelsesindsatsen målrettes erhvervslivets konkrete behov og perspektiver. Erhverv Aarhus står gerne til rådighed med relevante indsigter og kontakten til byens brede erhvervsliv.

I samme forbindelse er det glædeligt, at der nu afsættes de nødvendige midler til at oprette en international vuggestue med engelsk som hovedsprog. Tiltaget er et vigtigt skridt for internationaliseringen af Aarhus og dermed også udviklingen af byens evne til at tiltrække den nødvendige og kvalificerede udenlandske arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger.

Også for infrastrukturen og den fremtidige udvikling af Aarhusregionen indeholder aftalen en række tiltag til gavn for både byens borgere og erhvervslivet. Heriblandt at der med aftalen afsættes yderligere 30. mio. kr. om året fra og med 2022 til at løfte den kollektive trafik. Et vigtigt tiltag både for den bæredygtige omstilling, men også når vi fremadrettet skal sikre hyppige og pålidelige transportmuligheder for de mange pendlere, der hver dag fragtes til og fra virksomheder i og omkring byen. Endvidere bør det fremhæves, at plan- og byggesagsområdet fra og med 2022 får et økonomisk løfte på 12. mio. kr. årligt. Som det fremgik af Dansk Industris måling af de danske kommuners erhvervsklima, er der fortsat et stort potentiale for forbedringer af den kommunale sagsbehandling i Aarhus Kommune.

Blandt de yderligere bæredygtighedstiltag bør det endvidere fremhæves, at der på baggrund af anbefalingerne fra bæredygtighedsudvalget nu udarbejdes en samlet logistikplan for Aarhus Kommune. Planen har til formål at levere de overordnede rammer for hvilke logistikløsninger, der ønskes hvor og hvornår. Det er i den forbindelse positivt, at der lægges op til en bred inddragelse af relevante interessenter fra erhverv, industri, handel, fragt og relevante fællesråd.

Afslutningsvist ønsker vi at kvittere for, at også byens rige kulturliv prioriteres i budgetforliget. Blandt andet gennem oprettelsen af en kulturmedfinansieringspulje hvortil der i første omgang afsættes 3. mio. kr. Et af målene med puljen er at støtte kulturprojekter, som resulterer i målbare effekter for eksempelvis turisme, beskæftigelse, klima eller branding af byen.

Læs budgetforliget 2022 her.