24. august 2023

Høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden

Aarhus, 24. august 2023

Erhverv Aarhus følger byens udvikling med stor interesse og er positive over for udviklingsperspektiver for byen, der medvirker til at styrke rammebetingelserne for det aarhusianske erhvervsliv og øge Aarhus' attraktionsniveau. Derfor har vi orienteret os i Udviklingsplan for Kongelunden, hvor Aarhus Byråd udstikker rammerne for den videre planlægning og udvikling af et af landets største storbynære, rekreative områder – nemlig Kongelunden.

Vi vil gerne kvittere for, at idéfasen og arbejdet, som er gået forud for denne Udviklingsplan for Kongelunden, har været præget af høj grad af medinddragelse af borgere, brugere og andre interessenter – heriblandt Erhverv Aarhus, som er repræsenteret i Kongelundens dialoggruppe for erhverv, turisme og events. Det medvirker til en mere langsigtsholdbar udviklingsproces for Kongelunden, ligesom det er med til at skabe en følelse af, at området er for alle.

Indledende bemærkninger
Aarhus er kendetegnet som en by, hvor det grønne, det blå og vores oplevelsesrige midtby er tæt forbundet og lettilgængelig. Og netop naturen og byens levende kultur- og handelsliv er noget af det, Aarhus’ mange (internationale) tilflyttere og turister peger på som udslagsgivende for, at de besøger og i stadig stigende grad slår sig ned i Aarhus. Dette medvirker ligeledes til, at antallet af virksomheder og arbejdspladser i Aarhus også stiger – og sådan vil det ifølge prognoser fortsætte.

En attraktiv by, hvor naturen og oplevelserne altid er tæt på, er således afgørende for, at byen vækster. Derfor glæder det os, at man med Kongelunden-projektet booster Aarhus’ brand som en naturrig sports- og kulturby – noget, som vil styrke Aarhus i forhold til at tiltrække flere (internationale) tilflyttere og turister til gavn for byens erhvervsliv og videre udvikling.

Aarhus’ attraktionsniveau
Hos Erhverv Aarhus bifalder vi alle tiltag og udviklingsprojekter, som bidrager positivt til Aarhus’ attraktionsniveau; og vi arbejder strategisk inden for vores fokusområder, heriblandt Kultur & Sport samt Udvikling & Infrastruktur, for at fremme udviklingen af Aarhus – både byens fysiske udformning og de oplevelser, den tilbyder. I et tidligere høringssvar fra Erhverv gjorde vi ligeledes vores stemme gældende ift. byens udvikling. I høringssvaret skrev vi bl.a. følgende:

Den fysiske udformning af Aarhus bør indrettes på en sådan vis, at den tilgodeser erhvervslivets behov for bl.a. arbejdskraft og forretningsudvikling/-udbygning. Det betyder, at vi skal gøre byen endnu mere attraktiv, så det aarhusianske erhvervsliv står stærkere i konkurrencen om den eftertragtede (internationale) arbejdskraft... Vi skal indtænke og gøre plads til kulturlivet og flere sportsaktiviteter i byen for at øge Aarhus’ tiltrækningsevne…” (Erhverv Aarhus’ høringssvar til Aarhus Kommune og Aarhus Byråds forslag til Planstrategi 2023).

Med Kongelunden-projektet gør man netop dette: Man indtænker og gør plads til kulturen og sportslivet samtidigt med, at man også opprioriterer og forskønner den bynære natur. Alt dette gør byen endnu mere attraktiv og medvirker til, at det aarhusianske erhvervsliv stilles endnu stærkere i kampen om at tiltrække og også fastholde den eftertragtede (internationale) arbejdskraft.

Udover at øge Aarhus’ tiltræknings- og fastholdelsesevne i forhold til (international) arbejdskraft, så bidrager et udviklingsprojekt som Kongelunden også positivt til Aarhus’ brand som en grøn og oplevelsesrig by. Noget, som også tiltrækker flere gæster og turister fra ind- og udland Aarhus, og som således gavner byens turismeerhverv og de virksomheder, som leverer til disse eller på anden vis lever af, at flere bruger byen.

Betragtninger vedr. infrastruktur og fremkommelighed
For at få det maksimale ud af et projekt som Kongelunden er det afgørende, at området samtænkes med de omkringliggende byområder, og at infrastrukturen i og omkring området fungerer optimalt. Med det nye fodboldstadion, atletikstadionet, Sportens Hus, Jydsk Væddeløbsbane, Tivoli Friheden og de mange andre oplevelser og naturtilbud, som Kongelunden vil tilbyde, må man forvente, at antallet af brugere i området vil stige.

Det er derfor vigtigt, at brugerne let og hurtigt kan komme fra A til B inde i området. Ligeledes vigtigt er det, at fremkommeligheden til og fra området fungerer og tænkes sammen med det vekslende transport- og også parkeringsbehov, de mange store events, som Kongelunden vil huse, vil afstedkomme.

Parkeringsmulighederne i og omkring området er afgørende for, at man lykkes med at få brugerne af Kongelunden hurtigere ud af bilen og ind på stadion til fodbold eller atletik, til koncert, i tivoli og/eller ud i naturen og nyde de mange forskellige tilbud, som området vil tilbyde. I denne henseende vil vi også gerne slå et slag for, at man anlægger et særligt fokus på de trafikale og mobilitetsmæssige forhold i forbindelse med de store events som fodboldkampe og koncerter, som Kongelunden vil huse. Vi vil derfor opfordre til, at man også her samarbejder på tværs og allierer sig med aktører, som har viden og erfaring inden for netop trafikafvikling i forbindelse med store events.

Med det sagt vil vi imidlertid gerne kvittere for, at infrastruktur, parkeringsmuligheder og fremkommeligheden til og fra Kongelunden udgør en betydelig del af udviklingsplanens indhold. Det er glædeligt, at man vil opprioritere og optimere den kollektive transport til og fra området og gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Og så bifalder vi også idéen om, at man på sigt – ikke med det samme – i etaper vil nedtrappe bilismen i de dele af Kongelunden-området, hvor det giver mening. På den måde kan området gradvist blive et endnu mere naturrigt til gavn og glæde for byens borgere, gæster og – med afsæt i ovenstående argumentation – også byens erhvervsliv.

Afsluttende bemærkninger
Udviklingsplanen for Kongelunden er omfattende – både i forhold til de mange velmenende visioner, som udstikkes deri, og også i forhold til det enorme areal, som Kongelunden strækker sig over. Det sætter store krav til dem, der skal udfolde de mange gode udviklingsplaner for området. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at man forsætter med at trække på og inddrage de eksisterende brugere af området og andre relevante interessenter, herunder Erhverv Aarhus og erhvervslivet, i det fremadrettede arbejde.

Afslutningsvist skal det nævnes, at vi naturligvis ikke bifalder den mængde CO2-ækvivalenter, som opførelsen af det nye stadion ifølge den nye miljøkonsekvensrapport for Kongelunden vil udlede. Ifølge projektdirektør for Kongelunden, Hardy Pedersen, er tallene blot foreløbige, og man vil arbejde hårdt på at reducere udledningen fra byggeret så meget som overhovedet muligt ved bl.a. at genbruge og spare på energiforbruget. Vi håber, at dette vil reducere udledningen af CO2-ækvivalenter i forbindelse med stadionbyggeriet markant.

Vi glæder os imidlertid over, at det nye stadion – når det står færdigt, – bliver et bæredygtigt stadion; et sports- og oplevelsesmæssigt trækplaster for hele Aarhusregionen, som vil pryde Kongelunden i mange år fremad.

Erhverv Aarhus er naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Poul Dalsgaard

Direktør, Erhverv Aarhus

+45 4030 0020 | pd@erhvervaarhus.dk


Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en erhvervsforening, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima for alle i Aarhusregionen. Vi er summen af alle vores 500 medlemmer på tværs af brancher og størrelser. Erhverv Aarhus har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet og medlemsfinansieret forening med fokus på erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.

Læs mere på: https://erhvervaarhus.dk/