27. april 2023

Høringssvar til Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handlingsplan

Aarhus, 27. april 2023

Erhverv Aarhus har orienteret sig i Aarhus Kommunes udspil til en LGBT+ politik og handleplan. Det har vi gjort ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv, hvorfor vores høringssvar særligt fokuserer på de erhvervsmæssige aspekter af udspillet.

Når det er sagt, er det også vigtigt for os at understrege, at Erhverv Aarhus naturligvis bakker op om Aarhus Kommunes overordnede ambition om, at Aarhus skal være en god by for alle, hvor alle har lige mulighed for at deltage i fællesskabet uanset seksualitet og kønsidentitet. Ligesom vi også bakker op om Aarhus Pride, som skal agere fyrtårn i det samlede Aarhus’ indsats på LGBT+ området.

For Erhverv Aarhus er det imidlertid også vigtigt, når vi taler om fællesskab, at understrege vigtigheden af arbejdsfællesskabet – både det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen men også det fællesskab, man indgår i som beskæftiget. Det, at være en del af disse fællesskaber, giver en følelse af værd og øger trivslen. Det giver en følelse af, at man gør en positiv forskel, og at man bidrager positivt – også økonomisk set – til samfundet.

Erhvervslivets rolle
Erhverv Aarhus arbejder for, at erhvervslivet har de bedst mulige betingelser for at drive forretning – og heri ligger også virksomhedernes muligheder for at rekruttere den kompetente arbejdskraft, de har behov for. Derfor skal vi sørge for at afhjælpe den stigende mistrivsel, som er særlig fremherskende blandt unge og LGBT+ personer. Det er vores kollegaer og kommende medarbejdere, det drejer sig som, hvorfor vi ikke har råd til at lade stå til.

Virksomhederne, særligt de store, er allerede i gang – og har været det et stykke tid. Som det nævnes i bilaget til Aarhus Kommunes udspil, har virksomheder som Nordea, Danske Bank og Vestas med stor succes etableret interne netværk for LGBT+ medarbejderne for at øge trivslen blandt disse og dermed styrke både virksomhedskulturen og forretningen ud fra logikken, at glade og motiverede medarbejdere leverer bedre resultater og øger virksomhedens konkurrenceevne.

Dette er en model, som vi vil opfordre Aarhus Kommune til at inkorporere i deres LGBT+ politik og handlingsplan. Ligesom vi også vil opfodre til, at man kigger i retning af SMV’erne i Aarhus for inspiration og input til politikken og handleplanen, da vi ved, at der også her arbejdes med LGBT+ dagsordenen. Her kunne man fra kommunens side ifm. det fremadrettede arbejde med denne dagsorden også med fordel inddrage en aktør som UKON, som for nyligt har udarbejdet en række anbefalinger til virksomheder vedr. diversitet.

Økonomisk gevinst for Aarhus
Som antydet ovenfor, kan det have uheldige konsekvenser ude i virksomhederne, hvis vi ikke får rammesat og effektueret indsatserne for en endnu mere mangfoldig by. Det er en dårlig forretning for kommunen, hvis LGBT+ personer vælger Aarhus fra til fordel for København eller udenlandske storbyer, som er mere attraktive for LGBT+ personer, og det er således også dårlig forretning for aarhusianske virksomheder, som risikerer at gå glip af kompetent arbejdskraft.

Aarhus Kommune rammer således hovedet på sømmet i udspillet til LGBT+ politikken, når man skriver, at en mangfoldig by er attraktiv for den enkelte såvel som for fællesskabet, da en endnu mere mangfoldig og inkluderende by betyder øget kreativitet, produktivitet og udvikling bl.a. ude i de aarhusianske virksomheder.

Aarhus har, som det også nævnes i udspillet, alle forudsætninger for at blive en mere attraktiv by at bo og arbejde i – også som LGBT+ person. Det handler for kommunen derfor om at sætte rammerne for dette arbejde og dermed også give de involverede aktører, heriblandt erhvervslivet, de rette redskaber til at hjælpe med at løfte opgaven. På den måde gør vi Aarhus til en mere attraktiv by og karrieredestination i al almindelighed, men altså også for danske såvel som udenlandske LGBT+ personer.

Bred inddragelse
Denne politik og handleplan er ikke noget, man kan effektuere fra den ene dag til den anden. Det er en løbende og langvarig proces, der kræves – en proces, som bl.a. involverer uddannelsesinstitutioner, der klæder vores kommende lærere, pædagoger, socialrådgivere, etc. på ift. LGBT+ området.

Derfor er det også glædeligt at kunne læse af Aarhus Kommunes politik- og handlingsplanudspil, at kommunen bl.a. har været i dialog med VIA University College i udarbejdelsen af dette, ligesom man også har inviteret aktører og interessenter fra erhvervslivet med til bordet, da udspillet blev udstukket.

Øget inklusion af LGBT+ personer og deres trivsel er en fælles opgave, hvorfor handleplanerne for at forbedre forholdene på LGBT+ området nødvendigvis også bør udarbejdes i fællesskab. Særligt i fællesskab med de aktører, heriblandt uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, som skal være med til at løfte opgaven om at gøre Aarhus til et endnu bedre sted at bo, opleve og arbejde i for alle uanset seksualitet og kønsidentitet.

Med venlig hilsen

Poul Dalsgaard

Direktør, Erhverv Aarhus

+45 4030 0020 | pd@erhvervaarhus.dk


Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en erhvervsforening, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima for alle i Aarhusregionen. Vi er summen af alle vores 500 medlemmer på tværs af brancher og størrelser. Erhverv Aarhus har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet og medlemsfinansieret forening med fokus på erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.

Læs mere på: https://erhvervaarhus.dk/