9. august 2023

Høringssvar til Aarhus Kommune og Aarhus Byråds forslag til Planstrategi 2023

Aarhus, 9. august 2023

Erhverv Aarhus følger byens udvikling med stor interesse og er positive over for udviklingsstrategier og andre tiltag, der medvirker til at styrke rammebetingelserne for det aarhusianske erhvervsliv, og som samtidigt også gør Aarhus endnu mere attraktiv at bo, opleve, arbejde, besøge og drive virksomhed i. Derfor har vi også orienteret os i Aarhus Kommune og Aarhus Byråds forslag til Planstrategi 2023, hvori de fastlægger den overordnede og langsigtede strategi for den fysiske udvikling af Aarhus.

Vi vil indledningsvist gerne kvittere for, at Aarhus Kommune og Aarhus Byråd allerede i udarbejdelsesfasen af forslaget spurgte os, om vi kunne sammensætte et panel af relevante interessenter og sammen med disse levere input til det videre arbejdet med Planstrategi 2023. Forlaget til Planstrategien er, mener vi, overordnet set godt og afbalanceret: Det indeholder mange interessante udviklingsstrategier for Aarhus, hvor man også værner om byens særpræg som f.eks. forbindelsen mellem det grønne, det blå og vores oplevelsesrige midtby. Og så illustrerer forslaget samtidigt værdien i, at offentlige og private aktører samarbejder.

Indledende bemærkninger
Aarhus er en by i vækst. Befolkningstilvæksten fortsætter, og stadig flere virksomheder og arbejdspladser kommer til byen – og sådan vil det ifølge prognoser fortsætte. Det er en kæmpe gevinst for vores by, men det afføder samtidigt nogle udfordringer særligt relateret til plads og mobilitet, der skal tages hånd om rettidigt. Det er således vigtigt, at Aarhus Kommune og Aarhus Byråd i tæt samarbejde med det aarhusianske erhvervsliv tegner en langsigtet og bæredygtig plan for den fysiske udvikling af Aarhus, hvor man også tænker udviklingsstrategierne ind i en større regional sammenhæng.

Netop dét er i store træk lykkes i forslaget til Planstrategi 2023, hvori man bl.a. åbner op for mere tværkommunalt samarbejde i Østjylland, mens man med forslaget også bygger ovenpå og præciserer eksisterende planer for byens udformning og samtidigt retter til i forhold til nogle af de input, som blandt andre Erhverv Aarhus løbende har bragt til bordet – også i tidligere høringssvar til andre udviklingsplaner for Aarhus.

Betragtninger vedr. den overordnede fysiske udformning af Aarhus samt mobiliteten
Den fysiske udformning af Aarhus bør indrettes på en sådan vis, at den tilgodeser erhvervslivets behov for bl.a. arbejdskraft og forretningsudvikling/-udbygning. Det betyder, at vi skal gøre byen endnu mere attraktiv, så det aarhusianske erhvervsliv står stærkere i konkurrencen om den eftertragtede (internationale) arbejdskraft, og samtidigt sørge for, at boligmulighederne i Aarhus følger befolkningstilvæksten og tager hensyn til alle aldersgrupper. Vi skal sørge for, at der er plads til de herboende virksomheder og de, som kommer til kommunen, herunder også produktionsvirksomhederne, mens vi også skaber rum til flere iværksætter- og innovationsmiljøer. Vi skal indtænke og gøre plads til kulturlivet og flere sportsaktiviteter i byen for at øge Aarhus’ tiltrækningsevne. Og så skal vi gøre mere for, at al nybyg i byen er bæredygtigt og tænkt ind i en langsigtet arkitektonisk og funktionel sammenhæng.

Derudover skal man med Planstrategi 2023 også sørge for at forbedre fremkommeligheden og mobiliteten i og omkring byen, så varedistribution, anden erhvervsrelateret kørsel samt borgerne og turisternes mulighed for at komme rundt fungerer. Derfor er det vigtigt – og endnu vigtigere med den stigende vækst i bl.a. beboere, gæster og virksomheder i byen samt Aarhus’ mange ind- og udpendlere in mente, – at man indtænker og prioriterer fremkommelighed og mobilitet i Planstrategi 2023.

Den kollektive transport i Aarhus og omegn fungerer ikke optimalt, hvorfor det er glædeligt, at Aarhus Kommune og Aarhus Byråd tager fat om dette i deres forslag til Planstrategi 2023. Erhverv Aarhus er fortaler for, at den kollektive trafik forløber så effektivt som muligt. Det skal være let at skifte fra ét transportmiddel til et andet. Og ønsker man, at flere vælger den kollektive transport, er det nødvendigt, at man sørger for at gøre muligheden for dette så let og attraktiv som mulig. Letbane eller BRT, bybusser og fjernbusser, togtrafik, gang, cyklisme, privatbilisme og samkørsel skal hænge optimalt sammen, og skiftet fra det ene til det andet skal foregå mere smidigt.

Det handler om at gøre den kollektive transport mere attraktiv og driftssikker, hvilket kræver investeringer i bl.a. stoppesteder, skinner, asfalt samt i Letbanevognene og busserne. Og så handler det også, at man indtænker kollektive transportløsninger, når nye erhvervs-/boligområder etableres og eksisterende erhvervs-/boligområder vækster. Der skal i højere grad skabes sammenhæng mellem kommunens vækstområder og mobiliteten, herunder den kollektive transport, og netop dette virker til at være højt på prioriteringslisten i Aarhus Kommune og Aarhus Byråds forslag til Planstrategi 2023, hvilket er glædeligt.

Betragtninger vedr. plads til og sammensætning af erhvervslivet
Aarhus’ driftige og mangefacetterede erhvervsliv udgør fundamentet for vores velfærd og byens vækst. Derfor er det som allerede nævnt ovenfor vigtigt, at man med Planstrategi 2023 tilgodeser erhvervslivet og virksomhedernes behov. Erhvervsarealerne inde i byen og erhvervsområderne omkring byen skal prioriteres og fremkommeligheden til og fra disse skal optimeres, således virksomhederne har de bedste betingelser for at drive og vækste deres forretning samtidigt med, at nye virksomheder fortsat finder det attraktivt at slå sig ned i Aarhus og generere flere arbejdspladser til byen.

I denne forbindelse er det vigtigt, at vi også husker at gøre plads til alle typer af erhverv. Aarhus er kendt for sit brede erhvervsliv – noget, som vi skal værne om og sørge for også fortsat er gældende i fremtiden. Det mangefacetterede erhvervsliv skaber nemlig gode synergieffekter brancherne imellem: De spiller hinanden stærkere, og så er forskelligheden og diversiteten i det aarhusianske erhvervsliv også medvirkende til at skabe en bedre forbindelse mellem de mange dygtige – og uddannelsesmæssigt meget forskellige – dimittender, som Aarhus uddannelsesinstitutioner hvert år udklækker, og aftagervirksomhederne.

Derfor vil vi gerne advokere for, at man ikke udelukkende prioriterer erhvervsvækst med udgangspunkt i Aarhus’ styrkeområder, som det udlægges i Aarhus Kommune og Aarhus Byråds forslag til Planstrategi 2023 (side 19). Man bør også fokusere på bredden i Aarhus’ erhvervsliv og også satse på brancher og industrier, der potentielt kunne blive et erhvervsmæssigt styrkeområde for Aarhus, som videns- og produktions-, logistik og serviceerhvervene er det lige nu.

Derudover vil Erhverv Aarhus også gerne slå fast, at erhvervsarealer ikke bør vige pladsen til bolig. Vi skal værne om de eksisterende erhvervsarealer og fortsat finde plads til flere for at fortsætte den positive udvikling i Aarhus som et attraktivt sted at drive forretning og placere sin virksomhed i. Og så skal vi blive bedre til at mixe boliger med de typer af erhverv, som tillader det, da det er med til at skabe synergi og dynamik i de områder, hvor integrationen mellem bolig og erhverv lykkes.

I forlængelse heraf er det også vigtigt, som Aarhus Kommune og Aarhus Byråd også lægger op til i forslaget, at man tænker både erhvervsområderne og -sammensætningen ind i et bredere regionalt perspektiv og samarbejder med de omkringliggende kommuner – fx indenfor Business Region Aarhus- og Business East-områderne. Mange af de udfordringer, vi står over for, rækker nemlig ud over kommunegrænsen, hvilket kalder på fælles løsninger og øget samarbejde med særligt de omkringliggende kommuner på områder vedr. bl.a. erhvervsarealer og placeringen af store industrivirksomheder samt arbejdskraft og beskæftigelse.

I forhold til tværkommunalt samarbejde vil vi gerne fremhæve den indsats, vi sammen med BusinessHorsens, Erhverv Randers og Silkeborg Business lagde i arbejdet med at få udvidet E45 på strækningen mellem Vejle og Randers N til seks spor. Derudover også det nylige samarbejde med Silkeborg Business, hvor vi forsøger at imødegå den skævhed, der er mellem kommunerne i forhold til arbejdspladser og jobkandidater. Begge disse eksempler viser rationalet i at samarbejde på tværs af kommunegrænser. Vi vil således gerne kvittere for, at Aarhus Kommune og Aarhus Byråd i deres forslag til Planstrategi 2023 åbner op for mere tværkommunalt samarbejde – med Aarhus som vækstmotor.

Afsluttende bemærkninger
Som nævnt indledningsvist, så indeholder Aarhus Kommune og Aarhus Byråds forslag til Planstrategi 2023 mange gode perspektiver for udviklingen af Aarhus. Vi imødeser derfor den kommuneplan, hvori planstrategiens retning for byens udvikling konkretiseres, og så håber vi på, at rammerne og retningslinjerne for fremtidens arealudnyttelse i Aarhus tilgodeser de aktører, som driver den positive udvikling i Aarhus og udgør fundamentet for vores velfærd – nemlig de aarhusianske virksomheder.Erhverv Aarhus er naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen


Poul Dalsgaard

Direktør, Erhverv Aarhus

+45 4030 0020 | pd@erhvervaarhus.dk


Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en erhvervsforening, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima for alle i Aarhusregionen. Vi er summen af alle vores 500 medlemmer på tværs af brancher og størrelser. Erhverv Aarhus har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet og medlemsfinansieret forening med fokus på erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.


Læs mere på: https://erhvervaarhus.dk/