21. august 2023

Aarhus skal have en fremkommelig og multifunktionel midtby

Af Terje Vammen, formand for Erhverv Aarhus, og Poul Dalsgaard, direktør for Erhverv Aarhus.

Visionen må være, at vi ikke blot bevarer pulsen i Aarhus midtby; vi skal sigte efter at booste den, så midtbyen bliver endnu mere attraktiv at bo, opleve, arbejde og drive virksomhed i. Det kan lade sig gøre ved at friholde udvalgte områder og vejstrækninger i midtbyen for privatbilisme – med streg under ’privat’ – viser eksempler fra ind- og udland.

Debatten om udviklingen af Aarhus Midtby fylder i medierne i disse dage og tager bl.a. afsæt i ønsker om bilfri områder, den grønne udvikling, fremkommelighed, parkeringsmuligheder og meget andet. Hos Erhverv Aarhus er udgangspunktet, at byen skal være tilgængelig og dejlig at færdes i for alle: Beboere, handlende, gæster fra opland og udland og naturligvis erhvervslivet – heriblandt f.eks. detailbutikkerne, restaurations- og oplevelsesbrancherne samt håndværk og kontor.

Byen skal således tilgodese mange behov og huse forskellige funktioner, hvilket stiller store krav til indretningen af byen og særligt fremkommeligheden i midtbyen, hvor pladsen er trang.

Ikke enten-eller men både-og
I forhold til indretningen af byen er debatten om bilfri bymidte som nævnt blusset op på ny – en debat, som synes ret sort-hvid: Enten skal vi værne om fremkommeligheden bl.a. til Aarhus’ handelsgader ved at holde fast i, at bilerne fortsat skal kunne færdes i midtbyen. Eller også skal vi skubbe bilerne ud af midtbyen for at afhjælpe trængslen, mindske støj- og luftforureningen eller for at forskønne midtbyen med grønne åndehuller og oplevelser.

Hos Erhverv Aarhus mener vi ikke, at det er enten-eller. Vi mener, at man godt kan tænke handelsliv og fremkommelighed sammen med byforskønnelse og etapevis friholdelse af privatbilisme i udvalgte områder. Det skal i denne forbindelse understreges, at vi ikke mener, at friholdelsen af biler omfatter erhvervsrelateret kørsel. Der skal fortsat være mulighed for vare- og pakkeindlevering, håndværkerkørsel, renovation og anden erhvervsrelateret kørsel, da dette er en forudsætning for midtbyens funktionalitet og attraktivitet.

Det virker andre steder – og også allerede i Aarhus
Ovennævnte holdning baserer vi bl.a. på det handels- og oplevelsesmæssige potentiale, som de periodevise bilfrie dage og tiltag som sommergågader i f.eks. Latinerkvarteret, på Vestergade og Jægergårdsgade har vist. De bilfrie perioder i disse områder har medvirket til flere besøgende og mere handel i butikker og restauranter, da det giver plads til mere ophold, udeservering og aktiviteter som musik og leg for hele familien.

Fritlæggelsen af åen er et velkendt eksempel på et tiltag, der i den grad også har øget handelsaktiviteten og boostet Aarhus’ attraktionsniveau. Åen er nu et vartegn for Aarhus, hvor både aarhusianere, gæster og turister flokkes for at opleve det hyggelige og livlige restaurationsliv. Beslutningen om at fjerne bilerne fra Åboulevarden skete dengang på trods af udtalt kritik fra skeptikere. Der er således ingen tvivl om, at store beslutninger kræver stort mod.

Udenfor landets grænser ser vi ligeledes, at byer som Amsterdam, Oslo, Madrid og Ljubljana har haft succes med at friholde udvalgte byområder for privatbilisme. For nyligt fremhævede Robert Martin, PhD i fremtidsmobilitet, at den belgiske by Gent øgede handelsaktiviteten med hele 17 procent ved at fjerne privatbilerne fra dele af bymidten. Derudover blev fremkommeligheden forbedret for de, der havde brug for at komme til og fra samt parkere i byen – heriblandt vare- og pakkeindleveringsbiler samt håndværk- og renovationskøretøjer. De, som før begav sig ud på mindre bilture i byen, stoppede gradvist med dette, da det praktisk gav bedre mening at benytte kollektiv transport, cykel eller gåben, alt imens forholdene for og pladsen til disse transportformer også blev bedre.

Hvad skal der til?

Friholdelsen af privatbiler i dele af midtbyen bør ske etapevist og kun i de områder, hvor det ifølge trafikplanlæggerne giver mening. Den etapevise friholdelse af privatbilisme i dele af midtbyen må ikke stå alene; den skal akkompagneres af investeringer i den kollektive transport, så denne bliver mere driftssikker og konkurrencedygtig. Beboerparkering bør prismæssigt komme i niveau med andre parkeringstyper for at undgå unødig ophobning af biler i byen. Det er også vigtigt, at man forbedrer adgangen og skiltningen til de mange parkeringshuse, der ligger i en ring omkring (og i) midtbyen, så folk nemt kan komme ud af bilen og ind i midtbyens mange kontorer, butikker, restauranter, kulturtilbud osv.

Summa summarum
Vi er overbeviste om, at det vil have en positiv effekt på Aarhus’ handelsliv og fremkommeligheden til og fra midtbyen, hvis man friholder udvalgte områder og vejstrækninger for privatbilisme. De nævnte eksempler viser, at man sagtens kan forskønne midtbyen og friholde dele af midtbyen for privatbilisme, uden det går ud over hverken handelsaktiviteten eller fremkommeligheden.

Faktisk bør de rigtige løsninger øge handelsaktiviteten, styrke oplevelsesindustrien og forbedre fremkommeligheden – også for biler – og ligeledes styrke Aarhus’ brand som en grøn, livlig by med masser af attraktive muligheder for byens borgere, turister og erhverv.