10. januar 2022

Høringssvar til udkast til forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, mm.


Aarhus 7. januar 2022


Høringssvar til udkast til forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og ændring af lighedsloven

Det er med stor interesse, at Erhverv Aarhus har læst udkastet til forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og ændring af lighedsloven. I overensstemmelse med tidligere afsendte høringssvar vedrørende udbygningen af E45 Østjyske Motorvej fra Vejle til Randers N tilslutter vi os beslutningen om at udvide strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N samt mellem Vejle og Skanderborg fra 4 til 6 spor i begge retninger.

Dette er vigtigt, hvis Aarhusregionen også fremadrettet skal fastholde sin vækstmæssige styrkeposition til gavn for Danmark og dansk økonomi. Særligt ønsker vi at kvittere for, at lovforslaget vil planlægge at ombygge motorvejskrydset ved Aarhus S, så der bliver tre spor nord for sammenfletningen.


Forventede positive effekter af en udvidelse af E45 Østjyske Motorvej

Erhverv Aarhus repræsenterer over 550 virksomheder med mere end 100.000 arbejdspladser, hvoraf mange hver dag er afhængige af en gnidningsfri og sikker transport til og fra Aarhusregionen. Gennem vores arbejde ønsker vi at sikre de optimale rammebetingelser for det brede erhvervsliv, så virksomhederne også fremadrettet kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele Danmark.

Som fremhævet i tidligere høringssvar vedr. udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej på strækningen mellem Vejle og Randers N, vil udvidelsen medføre en række positive gevinster for både erhvervslivet og borgere i Aarhus såvel som hele landet, herunder:

  • Økonomisk- og tidsmæssig besparelse for både pendlere og virksomheder.
  • Forbedret trafiksikkerhed og miljømæssige gevinster grundet mindre kødannelse.
  • Forbedret adgang til og fra Aarhus Havn, Danmarks største erhvervshavn, der hver dag udgør et centralt knudepunkt for, at både erhvervslivet i Aarhus såvel som hele landets import/eksport kan udvikle sig positivt.
  • Øget produktivitet og dermed forbedret konkurrenceevne for danske virksomheder, der vil stå med de optimale infrastrukturelle rammebetingelser i konkurrencen mod udenlandske virksomheder.
  • Udvikling af større vækstområder og deraf følgende styrket sammenhængskraft.
  • Forbedret tiltrækningskraft af nye virksomheder til området.
  • Forøgelse af arbedskraftsoplandet grundet lettere fremkommelighed og dermed forbedret job-match for virksomheder samt bedre balance mellem by og opland.


Behov for udvidelse fra Aarhus N til Randers N

Som beskrevet vil udvidelsen fra fire til seks spor have en lang række af positive effekter, der vil komme både virksomheder og borgere til gode. Heriblandt forventes det, at udbygningen vil forbedre forbindelsesmulighederne mellem de forskellige kommuner og byer og derved være med til at sikre den fortsatte udvikling og etablering af eksisterende og nye vækstområder i landsdelen.

Af samme årsag opfordrer Erhverv Aarhus også til, at udvidelsen af E45 fra fire til seks spor forlænges helt til Randers N. I Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af udbygningen af E45 mellem Aarhus N og Randers N fra juni 2020 fremgik det, at den trafikale belastning på strækningen forventes at vokse frem mod 2030. Dette vil, ifølge undersøgelsen, føre til stor og nogle steder kritisk trængsel. For at sikre det fulde udbytte af de forbedrede forbindelsesmuligheder mellem kommuner og byer og den deraf følgende sammenhængskraft og mulighed for samarbejds- og synergieffekter mellem virksomheder i landsdelen, bør strækningen mellem Aarhus N og Randers N også udvides. Dette vil være til gavn for både virksomheder og pendlere, der dagligt benytter sig af strækningen, ligesom en udvidelse også vil være med til at sikre en landsdel og et Danmark i balance.

Opmærksomhedspunkter i anlægsperioden

For at sikre en effektiv og gnidningsfri anlægsperiode bør udvidelsen af strækningen udføres under størst mulig hensyntagen til de trængselsproblemer, som i forvejen dagligt koster både tid og penge for virksomheder og pendlere. Derfor er det også positivt, at der med lovforslaget er indtænkt en planlægning af trafikafviklingen, så der i hele anlægsfasen forventes at være to kørespor i begge retninger.

Ligeledes er det positivt, at der er indarbejdet planer om støjreducerende tiltag i form af støjafskærmning. I den forbindelse bør det overvejes, hvordan den langsigtede mindskelse af støjgener bedst tænkes ind i udvidelsen. Eftersom størstedelen af den danske bilpark i de kommende årtier forventes at blive eldreven, og dermed mindre motorstøjende, kan friktionsstøjreducerende tiltag også allerede nu med fordel indtænkes i forhold til materialevalg – f.eks. i form af støjreducerende belægning.

Ligeledes bør der også i planlægningsfasen indtænkes intelligent trafikstyring (ITS) i form af eksempelvis digital skiltning. Dette vil sikre en mere smidig, effektiv og sikker afvikling af trafikken, og derved også fremadrettet en optimal udnyttelse af strækningens kapacitet.


Konkluderende bemærkninger

Erhverv Aarhus ser positivt på planerne om at udbygge E45 Østjyske Motorvej fra Aarhus S til Aarhus N samt fra Vejle til Skanderborg. Samtidig opfordrer vi fortsat til, at udbygningen udvides til at indebære strækningen mellem Aarhus N og Randers N.

Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.


Med venlig hilsen

Jesper Theil 

Konstitueret direktør, Erhverv Aarhus 


Tlf. 31 53 60 60 / jt@erhvervaarhus.dk 


Terje Vammen

Formand, Erhverv Aarhus

Tlf. 29 86 15 15 / tv@silverliningresearch.dk


Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer 550 virksomheder med ca. 100.000 arbejdspladser. Læs mere: www.erhvervaarhus.dk