9. marts 2022

Høringssvar til forslag til Midtbyvisionen fra Aarhus City Forening og Erhverv Aarhus

Aarhus City Forening og Erhverv Aarhus har med stor interesse læst forslaget til en samlet vision for midtbyen. Begge arbejder vi for, at byen udvikler sig i en retning, så den også fremadrettet vil fungere som et attraktivt sted at drive forretning, arbejde og (op)leve i for virksomheder, borgere og turister.

For at realisere dette er det vigtigt, at en samlet vision for Midtbyen også medtager indsigter fra erhvervslivet og andre aktører, som arbejder for netop at skabe rammerne for den bedst mulige og mest attraktive bymidte. En attraktiv (midt)by udgør det væsentligste trækplaster for hele Aarhusregionen, hvad angår turisme og erhverv.

Indledende roser

Først og fremmest skal der lyde en cadeau til, at man i visionsplanen for midtbyen indtænker og forsøger at samkøre visionerne med tidligere planer og tiltag for dele af midtbyen – herunder bl.a. helhedsplanen for Banegårdskvarteret, hvis spændvidde og fokus også indgår i visionsplanerne for midtbyen. Det er vigtigt, at vi ikke hele tiden forsøger at genopfinde den dybe tallerken med nye, forkromede visioner, når der allerede er udstukket en række planer for det fremtidige Aarhus, som i store træk vedrører det samme: Nemlig, at Aarhus hele tiden udvikler sig i positiv retning, så mulighederne for vækst – økonomisk såvel som oplevelsesmæssigt – forbedres.

Ligeledes er det positiv, at det i visionsplanen ekspliciteres, at man vil værne om eksisterende bykvarterer. At man ikke vil ændre for meget på disse, men blot udvikle herpå og skabe en bedre forbindelse mellem dem og nye bykvarterer og -områder – dem, der er på tegnebrættet såsom Amtssygehuset og Trælasten, og dem, der allerede er under udvikling såsom Sydhavnskvarteret og det indre af Aarhus Ø.

Fremgang for midtbyen fordrer højklasset kollektiv transport og forbedret mobilitet som en del af visionsplanen

Vi er bekendte med, at infrastrukturelle trafikplaner for Aarhus pågår sideløbende med visionstankerne for midtbyen, men ønsker i dette høringssvar at påpege vigtigheden i, at tingene ikke skilles ad, og at man derfor er nødt til at se visionsplanen i et helikopter-perspektiv, hvor trafik- og parkeringsmuligheder samt fremkommelighed medtages i visionsplanen som en form for helhedsbetragtning af både udfordringer og muligheder.

Ønsker man at skabe en endnu mere attraktiv midtby i Aarhus for derved at tiltrække flere turister og tilflyttere og virksomheder, som visionsplanen velsagtens lægger op til, er det derfor særdeles vigtigt, at byen kan akkommodere denne øgede indstrømning af mennesker. Derfor er det alfa og omega, at man indtænker, i væsentlig højere grad end tilfældet synes at være jf. visionsplanens indhold, fremkommelighed og mobilitet i og omkring (midt)byen. Vi bakker i den forbindelse op om mindretalsudtalelsen vedrørende friholdelsen af privatbilisme flere steder i midtbyen. En sådan beslutning kræver grundige undersøgelser af de trafikale konsekvenser heraf, herunder bl.a. tilsanding af vejstrækninger i og omkring midtbyen, som ikke friholdes biler.

Det er nemlig vigtigt, at man let kan komme ind til byen. Og derfor skal den kollektive transport naturligvis prioriteres, således den forløber så gnidningsfrit som muligt. Men da bilen – i stigende grad de eldrevne – er danskernes fortrukne transportmiddel, er det ligeledes vigtigt, at vi sørger for, at man også ad denne transportform kan komme let ind til byen. Ligeledes vigtigt er det, at man let kan finde en parkeringsplads, så vi hurtigere får folk ud af deres bil og ind i vores teatre, museer, butikker, restauranter, etc.

Parkeringsmuligheder for alle typer af køretøjer

Visionsplanen skorter imidlertid på tiltag, som har til hensigt at forbedre parkeringsmulighederne i og lige uden for byen. Det er både et problem ift. at tiltrække flere besøgende til byen, men også ift. de mange pendlere, som hver dag tager turen ind til Aarhus midtby for at arbejde. Indtænker man flere parkeringsmuligheder i og omkring midtbyen, kunne man med fordel udstyre en stor del af disse med el-ladestandere – dem mangler vi nemlig i høj grad i midtbyen og i resten af Aarhus. Ligeledes bør cykelparkeringsmulighederne forbedres radikalt i midtbyen, så byen ikke drukner i henkastede cykler på sigt.

Erhverv, detailhandel og varedistribution

Midtbyen bør indrettes, så varedistributionen, anden erhvervsrelateret kørsel samt borgerne og turisternes

mulighed for at komme rundt i byen er bedst mulig. I denne henseende er det vigtigt, at eventuelle tiltag mht. midtbyen og indretningen af denne fortsat drøftes og implementeres i tæt samarbejde med relevante aktører – derfor dette høringssvar fra Erhverv Aarhus og Aarhus City Forening. Detailhandlen skal have de bedst mulige betingelser for at fastholde, allerhelst udbygge, dens position – særligt set i lyset af Covid-19 og nu krigen i Ukraine, som har påvirket og fortsat vil påvirke økonomien, prisniveauet og således folks købelyst.

Midtbyen huser nemlig en masse erhverv – herunder detailhandel men også restaurationer, kontorer mm. – og dette skal der fortsat være plads til. Men skal Aarhus’ driftige erhvervsliv – fra den lille kiosk, der bl.a. udleverer dine pakker, til de store dagligvarebutikker og detailkæder – fortsat kunne fungere i midtbyen, er det afgørende, at varedistributionen i området opprioriteres. Det er allerede en stor udfordring i Aarhus, hvorfor den bør indtænkes som en naturlig del af visionsplanen for midtbyen, således udfordringerne med denne ikke forøges men derimod løses.

Befolkningstilvæksten

Dette skal også ses i lyset af Aarhus og særligt midtbyens befolkningstilvækst, som er stigende og nok vil fortsætte på den kurs mange år frem. I visionsplanen tages der delvist højde for denne, da man forventer, at der frem mod 2030 vil blive etableret omkring 10.000 nye boliger i midtbyen. Én ting er imidlertid at sørge for en bolig til de mange tilflyttere; noget andet er at sørge for, at vareleveringen ind til midtbyen, som altså vokser i antal borgere og dermed også forbrugere, fungerer optimalt.

Det er ikke tilfældet nu; og nok slet ikke de kommende år, hvor midtbyens indbyggertal stiger og antallet af turister forhåbentligt gør det samme, nu man med visionsplanen tilstræber at øge midtbyens attraktionsniveau ved bl.a. at fremme byens i forvejen rige og alsidige kultur- og sportsliv.

Helheden og maksimal pladsudnyttelse

Allerede i 2020 udfærdigede Erhverv Aarhus og Aarhus City Forening en fælles klumme omhandlende vores syn på midtbyen i Aarhus. Her slog vi særligt på tromme for, at man skulle anlægge et helhedsorienteret fokus mht. fremadrettede planer og visioner for midtbyen. Og ligeledes et helhedsorienteret sigte ift. at sørge for, at midtbyen er attraktiv hele året rund for alle generationer, ikke blot i sommerhalvåret og for udvalgte aldersgrupper.

Vi kvitterer derfor for, at man med denne visionsplan ser på den oplevelsesmæssige såvel som geografiske helhed i midtbyen – fra Trøjborg i nord gennem Latinerkvarteret til Frederiksbjerg i syd; fra Amtssygehuset og Ceresbyen i vest gennem Banegårdskvarteret til Sydhavnskvarteret og Aarhus Ø i øst.

Events og aktiviteter på byens torve bør øges og organisatorisk styrkes

Derudover vil vi også slå et slag for, at man i højere grad prioriterer at indrette midtbyen og byens torve på en måde, som sikrer andet end de store flagskibsevents, som i dag typisk afvikles på havnepladserne. Sådanne events skal naturligvis også prioriteres og forædles, men der er behov for, at vi også giver plads og finder økonomiske midler til gennemførsel af flere nye og mindre events, som gerne skal pryde eventkalenderen for midtbyen og byens større torve, herunder især Bispetorvet hele året rundt.

Vi forslår derfor en evt. gentænkning/udvidelse af byens kommunale eventorganisation, som fremadrettet kunne udbygge sit sigte og dermed også tiltrække samt sikre midler til midtby-aktiviteter gennem hele året. Alternativt kunne man forestille sig en ny kommunal organisering af midtby-event og -arrangementsopgaven i et bredt forankret samarbejde med midtbyens aktører, foreninger og organisationer og ikke mindst Teknik & Miljø, som sidder med den praktiske viden og dermed kunne tage endnu mere ejerskab i forhold til praktisk afvikling af lokale arrangementer i byrummet.

Det er dog meget positivt, at man i visionsplanen lægger op til at skabe en bedre forbindelse mellem det grønne, det blå og midtbyens pulserende handelsliv såvel som en bedre forbindelse mellem byniveauet og tagfladerne inspireret af Salling Rooftop. Det handler om helheden, men også om at udnytte pladsen mest effektivt og kreativt, nu vi skal finde plads til flere mennesker, flere boliger, øget trafik og vareindlevering, mere bynatur og forhåbentligt flere arbejdspladser i midtbyen. I den forbindelse bør man ligeledes udvide rammerne for, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre, når Aarhus’ mange driftige og nye spirende aktører vil eksperimentere med byrummet og udvikle nye, kreative aktiviteter. De skal ikke være bundet af bureaukratiske og overforsigtige regler, men derimod sættes fri, så midtbyen bliver endnu rigere på kultur og aktiviteter.

Aarhus City Forening og Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.

Med venlig hilsen

Claus Bech                                                                                                        
Direktør, Aarhus City Forening 
Tlf. 86 13 75 00 / cb@aarhus-city.dk


Jesper Theil

Konstitueret direktør, Erhverv Aarhus
Tlf. 31 53 60 60 / jt@erhvervaarhus.dk


Om Aarhus City Forening:

Aarhus City Forening arbejder for at fremme udviklingen af en stærkere detailbranche i Aarhus. Foreningen varetager detailhandlens interesser gennem markedsføring af byen, afholdelse af by-events, tiltrækning af kunder, samt dialog og samarbejde med byens beslutningstagere og øvrige samarbejdspartnere. Læs mere på www.aarhus-city.dk.

Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer 550 virksomheder med ca. 100.000 arbejdspladser. Læs mere på www.erhvervaarhus.dk.