28. april 2022

Dækningsafgiften er øremærket Marselistunnelen og infrastruktur

Som en del af forligskredsen bag aftalen om Marselistunnelen og repræsentant for byens erhvervsliv, er det som udgangspunkt holdningen fra Erhverv Aarhus – og de øvrige erhvervsorganisationer i forligskredsen – at midlerne fra dækningsafgiften fra starten har været og fortsat bør forblive øremærket finansieringen af dette væsentlige infrastrukturprojekt.

Al erfaring fra anlægsprojekter af denne størrelse tilsiger desuden, at det vil være rettidig omhu at lægge overskydende midler fra dækningsafgiften til side til eventuelle uforudsete anlægsudgifter – herunder eksempelvis ved behov for alternative omkørselsruter til sikring af så gnidningsfri en trafikafvikling i anlægsperioden som muligt. Derudover er det vores grundlæggende holdning at beskatningen bør bortfalde med det samme.


Aarhus Airport

I denne uge er flere partier i Aarhus Byråd, heriblandt de tre forligspartier bag aftalen om Marselistunnelen, nået til enighed om, at Aarhus Kommune som medejer skal stå for en kapitaltilførsel på 180 mio. kr. til Aarhus Airport. Det er i den sammenhæng blevet foreslået af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, at anvende dele af de overskydende midler fra dækningsafgiften til finansieringen heraf.

Som udgangspunkt mener vi, at midlerne fra dækningsafgiften er øremærket Marselistunnelen og vigtige infrastrukturprojekter, som er i tråd med erhvervslivet behov. Det kunne f.eks. også indebære international lufthavnsbetjening, så erhvervslivet har de nødvendige muligheder for at komme ud i verden for at møde kunder og nye forretningsmuligheder og omvendt kan få besøg af både nuværende og potentielle samarbejdsrelationer. En stærk infrastruktur er essentiel for at løfte såvel det østjyske erhvervsliv som turismen, og både Aarhus Airport og Billund Airport er vigtige elementer heri.

Aarhus Airport er en infrastrukturel nøglebrik for Aarhusregionen og udgør et væsentligt aktiv for byen og erhvervslivet, hvorfor vi også støtter fuldt op om, at den nødvendige kapitaltilførsel bør findes, så lufthavnen atter kan få luft under vingerne oven på to år med modvind under Corona. Derfor er vi også lydhøre overfor at indgå i videre drøftelser om, hvorvidt det er i erhvervslivets interesse at afsætte dele af de overskydende midler til at holde hånden under Aarhus Airport. Det er primært i erhvervslivets interesse, hvis Aarhus Airport etablerer flere erhvervsrelevante ruter og ikke blot fokuserer på at betjene flere chartergæster, selvom de naturligvis også er en meget velkommen passagergruppe.

Endelig vil vi gerne understrege, at det ikke blot er op til Erhverv Aarhus at tage stilling til anvendelsen af disse midler, da det skal drøftes i forligskredsen med alle parter inklusiv de øvrige erhvervsorganisationer i kredsen.


Dækningsafgiften skal udfases hurtigst muligt

Vores udgangspunkt er fortsat, at dækningsafgiften er en særskat pålagt erhvervslivet specifikt for at finansiere Marselistunnelen. Derfor bør dækningsafgiften også udfases, efter staten har overtaget en større del af finansieringen heraf end forventet ved indgåelsen af forliget. Såfremt dele af de overskydende midler skal omprioriteres til andre projekter, vil det derfor også være et krav fra vores side, at disse kommer erhvervslivet til gavn, samt at det ved en aftale herom tydeligt afklares, hvornår dækningsafgiften udfases.

Endelig vil vi gerne fastslå, at det ikke er i erhvervslivets interesse, at midlerne diskuteres til anvendelse i anliggender, som ligger langt fra udgangspunktet – som det har været tilfældet flere gange i den seneste tid. Det er med andre ord vigtigt, at dækningsafgiften går til de formål, som erhvervslivet har været stillet i udsigt fra start, så der også fremover er tillid til aftalerne.