26. marts 2020

Reportage fra webinaret ’Virksomheders håndtering af corona-virus’

Tirsdag den 24. marts afholdte vi i Erhverv Aarhus vores første webinar og temaet var virksomheders håndtering af coronasituationen. Get Visual var samarbejdspartner. 


Personale, rettigheder og myndighedernes anbefalinger

Første oplægsholder Michael Klejs Pedersen, advokat og director hos DLA Piper, fokuserede på personale, rettigheder og myndighedernes anbefalinger.

Micheal Klejs Pedersen tog udgangspunkt i trepartsaftalen omhandlende lønkompensation til virksomheder, som hjemsender deres medarbejdere i stedet for at afskedige dem. Denne ordning er tiltænkt alle private virksomheder, uanset branche, der på den ene eller anden vis er eller vil blive påvirket af corona-krisen. Kriterierne for, hvornår man som virksomhed er berettiget til at få del i denne ordning, er endnu ikke helt fastlagt, men forventes at blive præsenteret meget snart.

Betragtninger fra den finansielle sektor

Anden oplægsholder var Poul Nielsen, områdedirektør i Danske Bank, hvis oplæg omhandlede betragtningerne fra den finansielle sektor i forbindelse med corona-virus. Poul Nielsens oplæg tog udgangspunkt i en række elementer, som ifølge ham er væsentlige i krisehåndtering.

Disse elementer er: Ledelse og HR; stabilisering af værdikæden; likviditetsberedskab, stresstest og dialog med finansielle leverandører; finansielt beredskab; og slutteligt et review af virksomhedens forretningsmodel.

Under punktet ledelse og HR handler det især om, hvordan man minimerer operationelle risici i forbindelse med bl.a. betalinger og cyberkriminalitet, når medarbejdere grundet COVID-19 f.eks. må arbejde hjemmefra.

Poul Nielsen opfordrede til, at man laver et likviditetsbudget i samarbejde med sin revisor eller sit pengeinstitut, således man senere hen kan dokumentere, at man f.eks. levede op til kravene for at tage del i diverse hjælpepakker.

Kommunikation og corona

Tredje oplægsholder var Anders Frederik Gjesing, relations- og kommunikationschef ved Get Visual. Hans oplæg omhandlede værktøjer til daglig drift under corona-krisen, og var inddelt i tre underoverskrifter: Generelle råd om kommunikation i en krisetid; daglige (interne) møder; og store vigtige møder.

Anders Frederik Gjesing anbefalede blandt andet, at man skruer op for kommunikationen i krisetider som denne, både kommunikationen mellem ansatte og også til kunder, leverandører etc. I denne henseende kan man med fordel forventningsafstemme, så medarbejdere, kunder, leverandører etc. gøres det klart, hvad man som virksomhed ser ind i af udfordringer.

Anders Frederik Gjesing anbefalede også, at man til store vigtige møder inkorporerer løsninger, hvor der er mulighed for hurtig feedback og/eller spørgsmål for at aktivere deltagerne. Helt grundlæggende skal man tage deltagerne alvorligt, hvilket bedst gøres ved at sikre en høj kvalitet både indholdsmæssigt men også eksekveringsmæssigt.

To inspirationscases

Webinarets første inspirationscase var Kristian Breitenbauch, managing director / CEO hos Advansor, som talte om lederskab i turbulente tider som disse. Vægten i dette oplæg blev isæt lagt på kommunikationen. Breitenbauch opfordrer til mere kommunikation – er man afventende i sin kommunikation, kan det være, at det, man ville kommunikere, mister sin relevans. Derudover skal man være åben – som virksomhed og som ledelse, – og så er det vigtigt, at man ikke lover noget, man ikke kan holde, hverken til sine ansatte eller sine kunder og leverandører.


Derudover understregede Kristian Breitenbauch vigtigheden i at holde hjulende kørende. Ledelsen skal tegne en retning, kommunikere denne ud og være skarp på, at det, virksomheden bidrager med, giver mening. En god måde at holde hjulende kørende på kan også være, at man som virksomhed søger tilbage til kernen af virksomheden og fokuserer indsatsen om denne.

Anden inspirationscase var DuPont. Her talte Helle Raun, HR Manager, især om krisehåndteringen og vigtigheden i at have eller hurtigt udarbejde en kriseplan. Hos DuPont har de yderligere valgt at udvide deres kriseteam, så der nu afholdes møder hver dag, hvor der gives daglige statusopdateringer fra virksomhedens forskellige afdelinger.

DuPont har forsøgt at håndtere situationen med rettidig omhu og reaktionshurtighed i form af hurtig udarbejdelse af en linje for det fortsatte arbejde og nedlukninger af forskellige faciliteter på arbejdspladserne. Derudover har de hurtigt sendt alle ansatte, som kan arbejde hjemmefra, hjem, således smittefaren blandt de ansatte mindskes mest muligt.


Derudover nævnte Helle Raun også kommunikation som en yderst væsentlig faktor i en succesfuld krisehåndtering, ligesom hun også understreger vigtigheden i at se fremad. Krisen slutter efter alt at dømme ikke indenfor nærmeste fremtid, hvorfor det er vigtigt, at man som virksomhed løbende nytænker og indtænker flere fremtidsscenarier ind i det, man som virksomhed laver.

Du kan se eller gense webinaret her