21. september 2020

Høringssvar til overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Erhverv Aarhus har den 21. september 2020 indsendt nedenstående høringssvar til Aarhus Kommunes debatoplæg om overdækning og nyt bykvarter over banegraven.

Det er med stor interesse, at vi har læst debatoplægget om overdækning og nyt bykvarter over banegraven. Erhverv Aarhus følger med stor interesse byens udvikling og er positive over for tiltag, som styrker Aarhus’ attraktivitet, muligheder og understøtter befolkningstilvæksten som forventes at ramme 450.000 indbyggere i 2050.

Et bykvarter der binder bydele og mennesker sammen

Vi ser et stort potentiale i at bruge overdækningen af banegraven til at binde byen bedre sammen. Den centrale placering, den nære adgang til et bredt udbud af kollektiv transport og den store koncentration af mennesker på et forholdsvis kompakt område giver mulighed for at skabe et spændende byområde, der kan blive både funktionelt, mangfoldigt og bæredygtigt.

I takt med at Aarhus vokser, viser der sig også et behov for nye attraktive boligområder og rekreative byrum. Med Banekvarteret har Aarhus mulighed for at skabe et bykvarter, der understøtter den gode livskvalitet, som byen gerne vil være kendt for.

Vi håber, at dette nye bykvarter kan blive et fantastisk eksempel på, hvordan man knytter både fællesskaber og byfunktioner med velfungerende infrastruktur. Det vil være prisværdigt, hvis man kan sikre et kvarter, der gennem kvaliteter kendt fra såvel forstad som fra byen, motiverer mennesker til at bruge tid i området, men som også sikrer god forbindelse mellem den nye og den eksisterende by, uanset om man er fodgænger, cyklist, i bil eller vælger et kollektivt transportmiddel.

Der skal fra Erhverv Aarhus lyde en opfordring til, at bykvarterets arkitektur, infrastruktur og bylivsstrategi tænkes sammen, så bykvarterets muligheder potentielt kan tiltale både de borgere som bor eller har deres daglige gang i området, samt de aarhusianere som bor i omkringliggende områder i midtbyen og på Frederiksbjerg.

Der kan i områdets funktioner med fordel indtænkes en mangfoldighed af aktiviteter og idéer, som formår at blande både kultur, idræt, bolig og erhverv, så området får en multifunktionel sammenhængskraft mellem Frederiksbjerg, midtbyen og de mennesker som benytter området på den ene eller den anden vis.

Når man skaber et nyt bykvarter midt i et allerede etableret byområde, bør man i den nye arkitektur sikre et udtryk og en sammenhæng med den eksisterende bebyggelse, sådan at Banekvarteret bliver en naturlig integreret del af områdets bebyggelse.

Det er i denne henseende også værd at have øje for den øvrige byudvikling som sker i midtbyen. De visionære tanker om Banekvarteret må derfor naturligvis tænkes sammen med udviklingsperspektivet i området fra Banegårdsgade ned forbi Banegårdspladsen og til rutebilstationen. Med tanke på den forestående udvikling af Sydhavnen, bør man sikre sammenhæng i visioner, byrum og ny bebyggelse hele vejen fra Banekvarteret til Sydhavnen.

Infrastruktur under anlæggelsen og i drift

Som ved alle større anlægsprojekter og byggerier er det vigtigt, at der fra starten foreligger en plan for områdets infrastruktur under både anlæggelse og i drift.

Som debatoplægget også berører, må der i anlægsfasen forventes en række gener, herunder for trafikkens afvikling. Vi vil opfordre til, at man forud for anlægsfasen analyserer områdets trafikintensitet og -mønster, så trafikgenerne med rettidige tiltag kan minimeres under anlægsfasen, men også så man har bedre forudsætninger for at planlægge i forhold til et fremtidigt trafikmønster.

Området skal sikres effektiv adgang for biler via Værkmestergade. Værkmestergade er også vigtig i forhold til Marselistunnelens anlægsfase og det er derfor nødvendigt, at man får skabt en langtidsholdbar model for at koble Værkmestergade sammen med Åhavevej. Værkmestergade bliver et vigtigt stykke infrastruktur, da Frederiks Allé og M. P. Bruuns Gade formentlig ikke kan håndtere meget mere trafik end det aktuelle niveau.

Det kan skabe udfordringer for bykvarterets succes efter anlæg, hvis områdets infrastruktur ikke bliver dimensioneret til det antal mennesker, som er tiltænkt sin daglige gang i bykvarteret og i området omkring. Derfor må infrastrukturen planlægges allerede inden anlægsfasen.

Vi vil også opfordre til, at man holder fast i at etablere et p-dæk med henved 700 parkeringspladser. Selvom bykvarteret ligger midt i et trafikalt knudepunkt med nem adgang til kollektiv transport er bilen for mange det foretrukne transportmiddel. Samtidig vil et parkeringsanlæg give pendlere mulighed for at kombinere bilen med kollektiv transport. Med tanke på den teknologiske udvikling og den stigende efterspørgsel efter el-biler må det forventes, at der kommer flere (og ikke færre) biler på vejene, når bilernes CO2-udledning reduceres i takt med elbilernes udbredelse.