23. april 2020

Høringssvar til ny eventstrategi for Aarhus

Erhverv Aarhus her netop indsendt nedenstående høringssvar til Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025. Vi opfordrer bl.a. til, at strategien og indsatserne på området inddrager erhvervslivet.


"Strategien bør fokusere mere på et stærkere samarbejde med byens brede erhvervsliv for at sikre større og bredere engagement, bedre partnerskaber, flere synergier og gensidig positiv udvikling," siger Marc Perera Christensen.

Læs omtale i Århus Stiftstidende.

Hent høringssvaret som PDF eller læs det nedenfor.

Det er med stor interesse, at Erhverv Aarhus har læst Aarhus Kommunes forslag til en eventstrategi for 2020-2025.

For Erhverv Aarhus er en aktiv kultur, event- og sportspolitik et væsentligt element i byens erhvervsmæssige profil. Brancherne bidrager med et betydeligt beskæftigelses- og omsætningsbidrag for Aarhus.

Eventstrategien, og de mange tiltag som skal realisere den, skal understøtte byens overordnede visioner og målsætninger. Erhverv Aarhus er derfor helt på linje med, at formålet med strategien er at skabe vækst, udvikling og oplevelser samt at Aarhus i stigende grad skal kunne markere sig som en internationalt anerkendt eventby. Og gerne i tæt samarbejde med byens brede erhvervsliv.

Eventstrategien er afgørende for byens brand og vores fortsatte udvikling inden for oplevelsesøkonomien. Derfor er den samtidig væsentlig for de mange typer virksomheder og brancher, der bidrager til strategiens realisering. Vi vil derfor gerne fremhæve, at strategiens initiativer skal understøtte og engagere det brede, lokale erhvervsliv året rundt.

Samtidig er det afgørende, at strategien er aktivt medvirkende til at fylde byen med gæster. Ikke kun ved særlig lejligheder, men i en løbende indsats med små og store events året igennem. Der skal her særligt være en opmærksomhed på at styrke årets første måneder.

Ovenstående betragtninger understreger vigtigheden af eventstrategiens indhold, implementering og resultater.

Overordnede bemærkninger

Vi er generelt positive omkring eventstrategiens formål og fokusområder, og de følgende punkter omhandler primært elementer, som strategien i større eller mindre grad tager højde for.

Vi vil dog især fremhæve, at strategien bør fokusere mere på et stærkere samarbejde med byens brede erhvervsliv for at sikre større og bredere engagement, partnerskaber, synergier og gensidig udvikling. Dette synspunkt udfoldes i et særskilt afsnit nedenfor.

Derudover vil vi gerne fremhæve følgende pointer, som strategien og dennes aktiviteter bør forfølge:

Stærkere kommunikativt fokus både før og under eventafvikling (også på engelsk i forhold til turister/erhvervsgæster/herboende internationale medarbejdere). Vi hører ofte, at erhvervslivet efterspørger et eventårshjul og et løbende overblik over både store som mindre events. På den måde har alle overblik over kommende begivenheder, man kan engagere sig i og planlægge begivenheder og erhvervsrettede aktiviteter efter.

Lokalt fokus: eventstrategien søsættes med afsæt i lokale skattekroner. Derfor skal strategien sikre, at initiativerne stimulerer lokale erhvervsdrivendes omsætning og realiseres i samarbejde med lokale partnere/aktører. Især i kølvandet på COVID-19 er det vigtigt at bakke op om lokale kulturinstitutioner for at sikre deres overlevelse. • Alsidige events året rundt: både store highlight events – som giver international genlyd, overnatninger, turisme og et stærkt brand – og mindre events – som understøtter en aktiv by i hverdagen – har enorm betydning for kontinuerlig udvikling og vækst. Det sikrer samtidig økonomi i byen året rundt. Eventstrategien bør derfor ses i tæt sammenspil med erhvervsturismeindsatsen og øvrige tilsvarende indsatser i bysamfundet.

Aarhus som juleby og detaildestination: strategien bør rumme fokus på Aarhus som juleby. Et sådant fokus vil både bidrage til det overordnede brand og stimulere yderligere vækst i tiden op til jul. Dette bør ses i sammenspil med de aktuelle dialoger om at styrke detailhandelen og udviklingen af en vision for Aarhus midtby.

Understøtte cityhandel og midtbyens aktiviteter: events og aktiviteter i byen bør sikre et naturligt flow med begivenheder i midtbyen, der kan sikre yderligere handel samt vise, at vi er en by med mange andre muligheder. Det vil evt. få gæster og turister til at vende tilbage.

Bedre kobling mellem kulturinstitutioner: mange kulturinstitutioner har givet til kende, at de gerne vil inviteres med til de større events. F.eks. kunne teatre have aktiviteter under et highlight event, der spiller sammen med eventet og nogle af dets tematikker. Dette vil give deltagerne et bredere indblik i byens tilbud og vise både større sammenhængskraft og alsidigheden i byens kulturliv.

Fokus på bedre trafikale forhold, når der afvikles større events: f.eks. skal indfaldsveje og parkeringsforhold optimeres, når mange mennesker skal samles. Eventstrategien bør derfor også rumme tydelige initiativer om forstærkede indsatser vedr. infrastruktur og trafikafvikling samt langtidsplanlægning af disse.

Derudover vil vi – vanen tro – fremhæve, at det er afgørende, at ambitionsniveauet for eksekvering er højt gennem hele eventstrategien især i forhold til de aktiviteter, som Aarhus Kommune er involveret i. Strategien skal i videst muligt omfang omsættes til målbare indsatser, som følges tæt med løbende afrapportering og fremdriftsresultater.

Et stærkere samarbejde med byens brede erhvervsliv

Som skrevet indledningsvis mener vi, at strategien bør fokusere mere på et stærkere samarbejde med byens brede erhvervsliv for at sikre større og bredere engagement, bedre partnerskaber, flere synergier og gensidig positiv udvikling.

Vi har følgende forslag til, hvordan strategien kan efterleve dette:

Etablering af et Advisory Board som eventsekretariatet kan sparre med omkring konkrete events og omkring events, der evt. kunne være attraktive for virksomhederne at engagere sig i. Advisory Boardet kunne eksempelvis bestå af Aarhus Cityforening, VisitAarhus, Aarhus Håndværkerforening, Erhverv Aarhus samt en række relevante større erhvervsvirksomheder i byen. Udvalget vil også kunne fungere som ambassadører og evt. kunne ”åbne op” til andre virksomheder og samarbejdspartnere.

Pt. er de nedsatte udvalg udelukkende med repræsentanter fra myndighederne. Hvis man ønsker et stærkere samarbejde bredt i byen og med engagement fra erhvervslivet, så er det væsentligt at engagere partnerne i de indledende faser for at sikre stærke forpligtende partnerskaber, som ligger udover ”Letter of intent”- niveauet. Samtidig bør et sådant Advisory Board også være et element i at vurdere, om en given event i det hele taget vil være relevant for Aarhus.

Løbende dialog mellem eventsekretariatet Business & Culture Forum, som er nedsat i samarbejde med kulturforvaltningen i Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus. En repræsentant fra Business & Culture Forum kunne eventuelt også indgå i ovenstående Advisory Board.

Nye modeller for hvordan erhvervslivet kan engagere sig, så flere virksomheder kan blive inddraget i samarbejdet omkring eventudvikling eller produktudvikling til eventet.
Vi vurderer samtidig, at der bør være mere fokus på samarbejder med virksomhederne og ikke kun på sponsorater. Eventlivet i Aarhus kan med fordel indgå partnerskaber frem for traditionelle sponsorater, hvilket vi blandt andet så flere gode eksempler på under Aarhus 2017.

Sikre dialog og videndeling med et større antal virksomheder, når nye tiltag på eventsiden skal udvikles, så et bredt aarhusiansk erhvervsliv får mulighed for at byde ind på konkrete opgaver. Fx indenfor grøn omstilling har byen mange stærke kompetencer, der kan give råd og sparring til grøn omstilling for eventaktører og erhvervslivet. Herved kommer flere erhvervsaktører i spil, og man sikrer videndeling i forhold til bæredygtige løsninger.