13. august 2020

Høringssvar til debatoplægget 'Butikker i Sydhavnen og ved Mindet'

Erhverv Aarhus har den 12. august 2020 indsendt nedenstående høringssvar til Aarhus Kommunes debatoplæg 'Butikker i Sydhavnen og ved Mindet'.


Det er med stor interesse, at vi har læst debatoplægget, hvori der redegøres for Aarhus Kommunes ønske om at tilføje muligheden for butikker til kommuneplanens afsnit vedrørende området Sydhavnen og Mindet.

Erhverv Aarhus er positiv overfor udviklingen af området omkring Sydhavnen og Mindet. Der er dog faktorer ved udviklingen, som kræver særlig opmærksomhed. Disse uddybes nedenfor.

Området skal tænkes sammen med midtbyen

Aarhus midtby fungerer med sit strøg og sine torve som centrum for meget af byens handelsliv, men der er desværre også tomme lejemål. For at sikre begge områders udvikling – midtbyen og Sydhavnen – kan der med fordel laves en plan, der sammentænker de to områder, så de understøtter hinanden i det fælles mål om at gøre Aarhus mere attraktiv som by.

Erhvervshavnen må ikke fortrænges yderligere

Erhvervshavnen i Aarhus har gennem årene måttet afgive store arealer til byudvikling. Derfor må vi understrege vigtigheden af, at erhvervshavnen trods byudvikling på Sydhavnen og ved Mindet skal sikres den nødvendige plads til nuværende og fremtidige aktiviteter. Erhvervshavnens arealer må ikke få forringet sine anvendelsesmuligheder som følge af Sydhavnen og Mindets byudvikling.

Udviklingen af området må derfor ske under den forudsætning, at erhvervshavnen nu engang ligger, hvor den gør. Derfor skal havnen være fritaget for at blive en ufrivillig part i eventuelle miljøkonflikter, som måtte tænkes at opstå, når man blandet et industrielt erhvervsområde med den blandede by.

Den aktuelle udvikling med ønsket om at skabe byudvikling på Sydhavnen aktualiserer i øvrigt behovet for, at Aarhus Havn får tilladelse til at etablere den ønskede udvidelse, Yderhavnen, som skal sikre havnens fremtidige udviklingsmuligheder.

En trafikplan skal være på forkant med områdets udvikling

Hvad enten der er tale om etablering af et erhvervsområde eller udvikling af et byområde er Erhverv Aarhus fortaler for, at rammerne for den trafikale infrastruktur planlægges førend området er udbygget.

Mobilitet og infrastruktur er afgørende elementer i et områdes attraktivitet og vi er bekymrede for en forværring af den problematiske trafikale situation, som har præget området omkring Mindet og Sydhavnen de seneste år. I den sammenhæng bør der blandt andet etableres en sikker overgang for alle trafikanter, der hvor letbanens skinner krydser Mindet.

For at håndtere den stigende trafikmængde bør der formuleres og implementeres en trafikplan, som tager højde for områdets udvikling og områdets forskellige trafikanter.

Det er i den forbindelse også værd at hæfte sig ved, at der vil ske en blanding af tung trafik til og fra erhvervshavnen med både bilister og bløde trafikanter, hvis området bliver mere attraktivt for borgere og turister. En trafikplan må sikre grundlaget for sikre vej- og adgangsforhold for alle typer af trafikanter i området.