21. januar 2020

Høringssvar til Aarhus Havns ønske om at udvide havnearealerne

Erhverv Aarhus har indsendt høringssvar vedrørende Aarhus Havns ønske om at udvide erhvervshavnen med cirka 100 ha. Aarhus Kommune har i forbindelse med høringen udsendt et debatoplæg med deadline for input den 31. januar 2020. Høringssvaret er gengivet nedenfor.

Høring om udvidelse af Aarhus Havn

Det er med stor interesse, at Erhverv Aarhus har læst debatoplægget vedrørende en udvidelse af Aarhus Havn.

Erhverv Aarhus arbejder for, at erhvervslivet har optimale rammevilkår, sådan at kommunens virksomheder kan have fuldt fokus på at udvikle deres forretning og skabe vækst og arbejdspladser. Derfor argumenterer vi også løbende for, at Aarhus Kommune udvikler eksisterende og nye erhvervsområder, og afholder sig fra at omdanne erhvervsområder til boligområder, da man derved fortrænger driftige erhvervsdrivende fra kommunen og presser disse til at søge mod andre kommuner.

Det er nødvendigt med en udvidelse af Aarhus Havn – en udvikling af et centralt erhvervsområde – sådan at både erhvervslivet i Aarhus og hele landets import og eksport kan forsætte en positiv udvikling.

Et af landets vigtigste erhvervsområder

Aarhus havn er et af landets vigtigste erhvervsområder. Den nationale betydning viser sig ved, at Aarhus Havn har markedsandele på henholdsvis 66 % af landets containergods og 65 % af landets bulkgods. Aarhus Havn er dermed Danmarks største på begge parametre. Det er dermed ikke uden grund, at havnen er den ene at kun to danske EU-core ports. Havnens logistiske betydning for dansk import og eksport er dermed utvetydig. Samtidig er havnen i Aarhus hjemsted for mange veldrevne virksomheder, hvilket kommer til udtryk ved, at der er stigende efterspørgsel efter mere plads samt arealer til nye havnevirksomheder.

For Aarhus Kommune betyder det, at cirka 10.000 arbejdspladser er afhængige af havnen og at de mange tilknyttede virksomheder genererer cirka 4,4 % af kommunens skatteindtægter. Uden en velfungerende Aarhus Havn vil såvel Aarhus Kommune som landets mange virksomheder, der på en eller anden vis er afhængig af import/eksport, blive negativt påvirket.

Udover at Aarhus Havn står for at sende gods ind og ud af Danmark, er den fra efteråret 2020 også hjemsted for Molslinjen, der årligt fragter cirka 1,4 mio. personbiler og cirka 3 mio. passagerer mellem Aarhus og Sjælland.

Erhvervsinteresser er også samfundsinteresser

Erhvervslivets udvikling – herunder de mange havnerelaterede virksomheder – bidrager til kommunens og landets skatteindtægter. Aarhus Kommune mærker i 2020 tydeligt effekten af erhvervslivets bidrag, idet kommunen i år modtager et rekordbeløb på 825 mio. kr. fra selskabsskat.

Etableringen af Yderhavnen er således ikke kun en investering i Aarhus Havn, men indirekte i hele Aarhus gennem det erhvervsliv, som qua skattebidrag, afgifter og skabelse af arbejdspladser sikrer fundamentet for vores velfærdssamfund.

Har afgivet havnearealer til byudvikling

Aarhus’ bymæssige udvikling har betydet, at Aarhus Havn har afgivet 600.000 kvadratmeter til udviklingen af De Bynære Havnearealer og Aarhus Ø, som i dag er med til at tegne billedet af Aarhus som en endnu mere moderne og oplevelsesbaseret storby.

Aarhus Havn har dermed ydet et stort bidrag til byens positive udvikling og er gået med til at arbejde for at flytte havnen væk fra byen og ud i havet – og det skal der naturligvis kompenseres for, sådan at havnens udvikling sikres.

Plads til både rekreative elementer og et nyt renseanlæg

Erhverv Aarhus vil gerne anerkende Aarhus Havn for at tænke udover egne behov for mere plads, og også indtænke rekreative elementer i et område, som ellers ikke er tilgængeligt for borgerne, samt plads til nyt renseanlæg i Yderhavnens etablering.

Marselistunnelen er et nødvendigt stykke infrastruktur

En udvidelse af Aarhus Havn vil naturligvis medføre øget trafik ad Marselis Boulevard, hvilket øger nødvendigheden af at få etableret en tunnel under Marselis Boulevard. Erhverv Aarhus glæder sig over den igangværende konstruktive dialog mellem Aarhus Kommune og regeringen om tunnelen.