22. september 2020

Høringssvar om udbygning af E45 på strækningerne mellem Vejle og Randers N

Det er med stor interesse, at Erhverv Aarhus har læst VVM-undersøgelserne af muligheden for at udbygge E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Randers N fra 2 til 3 spor i hver retning. Undersøgelserne vedrører mulige udvidelser af motorvejsstrækningerne mellem hhv. Vejle og Skanderborg, Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N. Nærværende høringssvar omfatter alle tre strækninger.

Erhverv Aarhus repræsenterer 600 virksomheder med over 110.000 arbejdspladser. Vi arbejder for, at det brede erhvervsliv har optimale rammevilkår, sådan at Aarhusregionens virksomheder kan have fuldt fokus på at udvikle deres forretning og skabe vækst og arbejdspladser. Fra Erhverv Aarhus skal der derfor lyde en klar opfordring til, at udbygningen af E45 på strækningen mellem Vejle og Randers N realiseres.

En sådan udbygning vil have en lang række positive effekter:

 • Fastholdelse af Aarhusregionens vækstmæssige styrkeposition
 • Bedre adgang til og fra Danmarks største erhvervshavn, Aarhus Havn
 • Tidsmæssige besparelser og lettere fremkommelighed for virksomheder, særligt transportvirksomheder, pendlere, borgere etc.
 • Øget produktivitet, og deraf bedre konkurrenceevne, hos områdets virksomheder
 • Forøgelse af arbejdskraftsoplandet og job-matching for områdets virksomheder
 • Et Danmark og en landsdel, der er bedre forbundet og mere i balance
 • Forbedret trafiksikkerhed og miljømæssige gevinster

Aarhusregionen som vækstcenter

Aarhusregionen er Danmarks næststørste vækstområde, kun overgået af Hovedstadsområdet. For fortsat at kunne levere vækst til gavn for hele Danmark, er det nødvendigt, at infrastrukturen i området forbedres, så mennesker, varer, services etc. hurtigere og mere gnidningsfrit kan bevæge sig mellem områdets byer og kommuner, men også så transporten til og fra området lettes. Dette skal også ses i lyset af, at befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med 100.000 borgere frem mod 2050, hvilket yderligere nødvendiggør en udvidelse af motorvejsnettet i og omkring Aarhusregionen. 

Eksempelvis skal adgangen til og fra Aarhus Havn, Danmarks største erhvervshavn, lettes, således denne fortsat kan generere vækst. Dette gøres bl.a. ved at forbedre infrastrukturen omkring Aarhus, hvorfor en udvidelse af E45-strækningen mellem Vejle og Randers N bør effektueres. Dette skal også ses i lyset af de store infrastrukturelle ambitioner i Aarhusregionen, bl.a. med Aarhus Airports højnede målsætninger og planerne om Marselistunnellen, hvilke begge kan medvirke til yderligere at øge trafikpresset på E45-strækningerne.

Aarhusregionen/Østjylland er desuden kendetegnet ved en høj grad af pendling. Østjylland ligger over landsgennemsnittet i afstanden, som pendlerne kører til og fra arbejde. Tal fra Business Region Aarhus viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand for østjyderne ligger på 23,3 km, mens landsgennemsnittet ligger på 21,8 km. Skal denne tendens fortsætte, forudsætter det, at pendlerne ikke skal sidde så meget i kø, hvilket nødvendiggør en udvidelse af E45. Vejdirektoratets tal viser, at E45-strækningen mellem Vejle og Randers mellem 2016-2018 havde den største stigning (30%) i antal forsinkelser i Danmark. 

Positive effekter af den allerede udbyggede E45-strækning mellem Skanderborg og Aarhus 

Ser man på en lignende investering, udvidelsen af E45-strækningen mellem Aarhus og Skanderborg, har denne haft flere positive samfundsøkonomiske gevinster. Vejdirektoratets tal viser, at pendlere på strækningen sparer 24 timer i trafikken på årlig basis grundet udvidelsen, ligesom udvidelsen genererer 523 mio. kr. i samfundsøkonomisk gevinst over 10 år, hvilket cirka tilsvarer anlægsomkostningerne. Efter de 10 år vil den interne rentefod for investeringen således være positiv. 

Dette mønster formodes at være mere eller mindre overførbart til de tre motorvejsstrækninger fra Vejle til Randers N, hvis disse udbygges. Ifølge Vejdirektoratets fremskrivninger over den trafikale belastning på motorvejsstrækningerne fra Vejle til Randers N vil belastningsgraden være kritisk i 2030, hvis ikke de udbygges. Det skyldes, at antallet af biler på motorvejsstrækningen, om denne udbygges eller ej, vil stige stødt. For at imødegå dette, er det nødvendigt at udbygge strækningen, ligesom man med stor succes har gjort mellem Skanderborg og Aarhus.

Forventede effekter af en udbygning af E45 fra Vejle til Randers N

E45-strækningen fra Vejle til Randers N er en strækning, hvorpå der, som antydet ovenfor, ofte opstår kødannelser og forsinkelser. Østjyske virksomheder oplever i dag forlænget transporttid på ca. 20% på motorvejsstrækninger med kun fire spor. Yderligere ligger ulykkesraten på dele af den samlede strækning over landsgennemsnittet, hvilket ifølge Vejdirektoratet skyldes den høje trafikkoncentration. En udbygning vil derfor spare pendlere, borgere, transportvirksomheder etc. for kostbar tid og samtidig nedsætte ulykkesraten, da udbygningen vil reducere kapacitetsproblemerne på strækningen. Udvides E45 på strækningerne mellem hhv. Vejle og Skanderborg, Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N, vil man i myldretiden kunne spare seks minutters transporttid på førstnævnte og omkring tre minutter på de to andre strækninger.

Når kødannelse nedbringes, sænker man samtidig antallet af gange hver enkelt bil skal bremse og accelerere. Undersøgelser viser, at der bruges mere brændstof ved stop-and-go-kørsel, hvilket betyder øget klimaaftryk. Ved at mindske transporttiden og risikoen for kødannelse, vil vi altså også nedbringe CO2-udledningen pr. bil.

VVM-undersøgelserne viser, at trafikken på motorvejsstrækningerne vil stige med omkring 30% frem mod 2030. Flere biler på motorvejen betyder nødvendigvis, at flere biler også skal af- og tilkøre motorvejen, hvorfor det er nødvendigt også at se på udvidelser og/eller forbedringer af tilslutningsanlæggene og de tilstødende veje for at sikre smidig trafikafvikling, mindre kødannelse og derved mindre miljøbelastning pr. bil.

Udvides E45-strækningerne omkring Aarhus, vil det også have den afledte effekt, at den trafikale belastning i Aarhus vil falde. Aarhus har indtil videre haft held til at få flyttet trafikken fra midtbyen og ud på Ringgaden og Ringvejen. Kapacitetsproblemerne på E45 omkring Aarhus betyder imidlertid, at man ikke har kunnet skubbe trafikken yderligere væk fra byen. En udvidelse af E45-strækningerne omkring Aarhus vil derfor betyde, at belastningsgraden på vejnettet i Aarhus vil falde, hvilket vil mindske transporttiden og omkostningerne for borgere og virksomheder, ligesom bymiljøet forbedres og klimaaftrykket reduceres. 

Erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske gevinster

Virksomheder i alle størrelser er med til at skabe et attraktivt samfund i balance. Når erhvervslivet lykkes og vækster, vokser velstanden til gavn for samfundet og den enkelte dansker. Derfor vil en udvidelse af E45- strækningen omkring Aarhus komme hele samfundet til gode. Det vil øge arbejdskraftoplandet, da transporttiden og -omkostningerne for pendlere reduceres som følge af motorvejsudvidelsen. Derudover vil virksomhederne i området få øget deres job-match-muligheder som følge af en udbygning af E45, da områdets virksomheder kan rekruttere bredere, dvs. fra byer og kommuner placeret længere væk.

Udbygges de kapacitetsmæssigt belastede motorvejsstrækninger mellem Vejle og Randers N, lettes transporten af varer, tjenesteydelser, services etc., ligesom også rejseomkostningerne for borgere og virksomheder reduceres. Det vil betyde, at adgangen til arbejdskraft for områdets virksomheder bliver bedre, da rejsetiden for pendlere nedbringes, hvis udvidelsen af motorvejsstrækningen realiseres.

Til sammen vil disse effekter betyde, at produktiviteten blandt områdets virksomheder vil øges, da mindre tid på vejene, bedre adgang til arbejdskraft etc. øger effektiviteten hos virksomhederne. Derudover betyder en udvidelse af motorvejsstrækningen også en forbedret konkurrenceevne for dansk erhvervsliv.

Afsluttende bemærkninger

Erhverv Aarhus ser positivt på en udbygning af E45 fra Vejle til Randers N, men vi opfordrer til, at Vejdirektoratet starter med at udbygge strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N, da denne er en trafikal flaskehals for trafikken ind og ud af Aarhus.

I tillæg til dette opfodrer vi også til, at der i planerne om motorvejsudvidelserne også indtænkes intelligent trafikstyring (ITS) i form af digital skiltning på de tre E45-strækninger.

Yderligere opfordrer Erhverv Aarhus til, at Vejdirektoratet og Aarhus Kommune indleder dialog om en sammenhængende plan for E45 omkring Aarhus og de tilstødende kommuner, tilslutningsanlæggene og vejnettet omkring motorvejsstrækningerne i området.

//

Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.

Med venlig hilsen,

Marc Perera Christensen, direktør, tlf. 26 74 26 04, mpc@erhvervaarhus.dk


Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer 600 virksomheder med ca. 110.000 arbejdspladser.

Læs mere: www.erhvervaarhus.dk

Erhverv Aarhus har fem fokusområder:

 • Udvikling & Infrastruktur
 • Internationalisering
 • Uddannelse, Innovation & Iværksætteri
 • Kultur & Sport
 • Forretning & Verdensmål