22. september 2020

Høringssvar om udbygning af E45 på strækningerne mellem Vejle og Randers N

BusinessHorsens, ErhvervSilkeborg, Erhverv Randers og Erhverv Aarhus sender hermed samlet høringssvar ang. VVM-undersøgelserne af muligheden for at udbygge E45 Østjysk Motorvej mellem Vejle og Randers N til seks spor. Undersøgelserne vedrører mulige udvidelser af motorvejsstrækningerne mellem hhv. Vejle og Skanderborg, Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N. Nærværende høringssvar omfatter alle tre strækninger. 

Infrastrukturen er et afgørende parameter for at skabe de bedst mulige erhvervsmæssige betingelser for vækst, hvorfor der fra erhvervslivet skal lyde en opfordring til, at motorvejsudvidelserne på de tre strækninger effektueres. Det vil – i tillæg til at skabe et Danmark og en landsdel, som er bedre forbundet og mere i balance – have en række positive effekter:

  • Tidsmæssige og økonomiske besparelser samt lettere fremkommelighed for pendlere, virksomheder etc. i Midt- og Østjylland.
  • Forbedret trafiksikkerhed og miljømæssige gevinster
  • Øget produktivitet, og deraf bedre konkurrenceevne, for midt- og østjyske virksomheder
  • Udvikling af større vækstområder og deraf følgende styrket sammenhængskraft
  • Øget tiltrækningskraft ift. at få nye virksomheder til Midt- og Østjylland
  • Forøgelse af arbejdskraftsoplandet og job-matching for midt- og østjyske virksomheder

Disse uddybes nedenfor:

Tidsmæssige og økonomiske besparelser samt lettere fremkommelighed i Midt- og Østjylland

E45-strækningen fra Vejle til Randers N er en strækning, hvorpå der ofte opstår kødannelser og forsinkelser. Midt- og østjyske virksomheder oplever i dag en ekstra køretid på op imod 20% på de motorvejsstrækninger med kun fire spor. Yderligere ligger ulykkesraten på dele af den samlede strækning over landsgennemsnittet, hvilket ifølge Vejdirektoratet hænger sammen med den høje trafikkoncentration. En udbygning vil derfor spare pendlere, borgere, transportvirksomheder etc. for kostbar tid og samtidig nedsætte ulykkesraten, da udbygningen vil reducere kapacitetsproblemerne på strækningen. Udvides E45 på strækningerne mellem hhv. Vejle og Skanderborg, Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N, vil man i myldretiden kunne spare seks minutters transporttid på førstnævnte og omkring tre minutter på de to andre strækninger.

Når kødannelse nedbringes, sænker man samtidigt antallet af gange hver enkelt bil skal bremse ned og gasse op. Undersøgelser viser, at der bruges mere brændstof ved stop-and-go-kørsel, hvilket betyder øget klimaaftryk. Ved at mindske transporttiden og risikoen for kødannelse, vil vi altså også nedbringe CO2-udledningen pr. bil.

BusinessHorsens, ErhvervSilkeborg, Erhverv Randers og Erhverv Aarhus vil yderligere lægge vægt på, at der også er behov for opgraderinger af tilslutningsanlæggene og de omkringliggende veje, så der kan sikres en smidig trafikafvikling og en minimering af kødannelser helt ned på af- og påkørselsbanerne. 

Yderligere opfordres der til en flerstrenget løsning, hvor man i tillæg til udvidelsen af de tre nærværende E45-strækninger også afsøger mulighederne for anlægning af Ny Midtjysk Motorvej. Et flerstrenget trafiknet er at foretrække, da det er med til at aflaste andre strækninger og gøre den samlede trafik i Midt- og Østjylland mere fleksibel og tillige robust. Sker der ulykker, kødannelser eller noget tredje på én strækning, kan man herved lede trafikken hen på en anden strækning.

Øget produktivitet, og deraf bedre konkurrenceevne, for midt- og østjyske virksomheder

Trængsel på E45 koster tid og penge for dansk erhvervsliv. Udbygges de belastede motorvejsstrækninger mellem Vejle og Randers N, lettes transporten af varer, tjenesteydelser, services etc., ligesom  rejseomkostningerne for borgere såvel som virksomheder reduceres. Det vil betyde, at adgangen til arbejdskraft for områdets virksomheder bliver bedre, da rejsetiden for pendlere nedbringes.

Til sammen vil ovennævnte betyde, at produktiviteten blandt områdets virksomheder vil øges, da mindre tid på vejene, bedre adgang til arbejdskraft etc. øger effektiviteten hos virksomhederne. Derudover betyder en udvidelse af motorvejsstrækningen også en forbedret konkurrenceevne for dansk erhvervsliv.

Udvikling af større vækstområder og deraf følgende styrket sammenhængskraft

Udbygningen af E45-strækningerne vil forbedre forbindelsesmulighederne kommunerne og byerne imellem og dermed være med til at udvikle de eksisterende vækstområder i landsdelen og forbedre mulighederne for etableringen af nye. Når infrastrukturen forbedres via udvidelser af E45, styrkes forbindelserne mellem de midt- og østjyske byer og kommuner, det gøres lettere at samarbejde og virksomheder på tværs af landsdelen kan i højere grad profitere af hinanden. Det skaber således et samfund i balance, og det styrker sammenhængskraften i Midt- og Østjylland og de omkringliggende landsdele, når infrastrukturen forbedres.

Når infrastrukturen forbedres via udvidelser af E45, følger også en større tiltrækningskraft og attraktivitet ift. at få nye virksomheder og arbejdspladser til landsdelen. Det midt- og østjyske erhvervslivs udviklingsmuligheder og vækst afhænger altså af, at infrastrukturen i området er god, hvorfor en udvidelse af E45-strækningerne bør realiseres.

Forøgelse af arbejdskraftsoplandet og job-matching for midt- og østjyske virksomheder

Virksomheder i alle størrelser er med til at skabe et attraktivt samfund i balance. Når erhvervslivet lykkes og vækster, vokser velstanden til gavn for samfundet og den enkelte dansker. Derfor vil en udvidelse af E45- strækningerne komme hele samfundet til gode. Det vil øge arbejdskraftoplandet, da transporttiden og - omkostningerne for pendlere reduceres som følge af motorvejsudvidelsen. 

Derudover vil virksomhederne i landsdelen få øget deres job-match-muligheder som følge af en udbygning af E45, da de midt- og østjyske virksomheder vil kunne rekruttere bredere, dvs. fra byer og kommuner placeret længere væk.

//

BusinessHorsens, ErhvervSilkeborg, Erhverv Randers og Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.

Med venlig hilsen,

Anders Killmann Petersen, direktør ved BusinessHorsens, akp@businesshorsens.dk

Bo Ulsøe, formand for BusinessHorsens, direktør ved & ejer af Blunico, bru@blunico.dk

Torben Vilsgaard, direktør ved ErhvervSilkeborg, tv@erhvervSilkeborg.dk

Lars Hartvig Andersen, formand for ErhvervSilkeborg, direktør ved Elfac A/S, lha@elfac.dk

Jens Kristensen, direktør ved Erhverv Randers, jek@erhvervranders.dk

Finn Møller, formand for Erhverv Randers, erhvervskundechef i Djurslands Bank, fimo@djurslandsbank.dk

Marc Perera Christensen, direktør ved Erhverv Aarhus, tlf. 26 74 26 04, mpc@erhvervaarhus.dk

Terje Vammen, formand for Erhverv Aarhus, Senior Director & Partner ved Silverbullet, tv@silverbulletresearch.dk