1. december 2020

Høringssvar om Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024

Det er med stor interesse, at Erhverv Aarhus har læst udkastet til Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024.

Et rigt kulturliv i hele Aarhusregionen er centralt for at fastholde og udvikle områdets position som attraktiv for virksomheder, medarbejdere, tilflyttere og turister. For Erhverv Aarhus er en aktiv kulturpolitik et væsentligt element i byens erhvervsprofil og branchen bidrager med et betydeligt beskæftigelses- og omsætningsbidrag for Aarhus. Det er således en sektor, der bidrager til byens indtjening, både i direkte omsætning og i afledt omsætning. Erhverv Aarhus opfordrer til at fortællingen om dette styrkes i politikken og løbende underbygges af data.

Kulturpolitikken, og de mange tiltag som skal realisere den, skal understøtte byens overordnede visioner og målsætninger. Erhverv Aarhus er helt på linje med, at den kunstneriske fødekæde fortsat skal styrkes, så talenter har mulighed for at spire, ligesom samarbejder på tværs – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – skal have gode forudsætninger for at udvikle sig. 

Overordnede bemærkninger

Erhverv Aarhus vil indledningsvis takke for at have været inddraget i processen omkring Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024. Vi er generelt begejstrede for den temabaserede tilgang til kulturpolitikkens opbygning.

De følgende punkter omhandler primært elementer, som vi mener, Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024 bør fokusere yderligere på. 

Endnu stærkere samarbejde med byens brede erhvervsliv 

Kulturbranchen blev meget hårdt ramt under coronaens indtog. Selvom det har styrket fællesskabet internt i branchen, så står det også klart, at kulturlivet er nødt til at etablere nye arbejdsmodeller – og gentænke sig selv. 

COVID-19 pandemien har vist, hvor vigtigt det er at stå på et bredt fundament af aktiviteter, kompetencer og samarbejder, så det er muligt at igangsætte nye initiativer med kort varsel. Derfor vil vi gerne fremhæve følgende punkter som Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024 yderligere bør forfølge og bidrage til at skabe forudsætninger for:

 • Nye forretningsmodeller: For at have flere indtjeningsmuligheder i sin organisation, så er det centralt at kigge på, hvordan kulturbranchens aktører kan gøre sig attraktive over for omverdenen. Kulturbranchen har et stort potentiale, som skal sættes yderligere i spil som f.eks. arbejdsmetoder, kunstneriske værktøjer mv. Kulturbranchen bør derfor have mulighed for at kunne tilegne sig nye kompetencer om f.eks. opbygning og igangsættelse af nye forretningsmodeller.
 • Boards og bestyrelser: Det er væsentligt at kulturbranchen i endnu højere grad formaliserer den enkeltes organisationsopbygning med afsæt i de kompetencer, man har behov for. F.eks. kan eksterne kræfter inddrages i boards eller bestyrelser. Erhvervslivet, uddannelsessektoren m.fl. vil ofte gerne bidrage til udviklingen af byens kulturorganisationer. Her er det vigtigt at lade sig udfordre og inddrage anderledes fagligheder end man er vant til at omgås med.
 • Den kunstneriske fødekæde: Fokus på hele den kunstneriske fødekæde er essentielt for et ambitiøst og talentfuldt kulturliv. Derudover er det også væsentligt, at fødekæden ikke kun bevæger sig i egne cirkler, men interagerer med resten af byen, de kreative erhverv og andre brancher. Dette kan også bidrage til at styrke tværgående samarbejder og igangsætte nye partnerskaber. Samtidig bør økonomi, indtjening og forretningsmodeller italesættes. Altså en opmærksomhed på, at mange af morgendagens kunstnere og kulturpersonligheder på mange måder har brug for fuldstændig de samme redskaber, som vi ser i iværksættermiljøer.
 • Stærke netværk: Stærke faglige fællesskaber og netværk er vigtige, ikke mindst i lyset af COVID-19 pandemien. Derfor er det vigtigt at have mulighed for at dyrke disse og ikke mindst at have mulighed for at indgå i andre netværk og konstellationer.
 • Investeringer i de store kulturinstitutioner: Byens største kulturinstitutioner har en uvurderlig betydning for byens identitet og tiltrækningskraft. Her formår man at tiltrække gæster fra resten af landet og fra andre lande. Erhverv Aarhus opfordrer byrådet til at investere i at gøre de store større. De afledte effekter af sådanne investeringer kommer mangefold tilbage til bysamfundet i form af branding af byen, overnatninger, besøgende i butikker og generelt forbrug, foruden de mange øvrige afledte økonomiske effekter i kulturlivet.
 • Nye og forstærkede kompetencer: Covid-19 har udfordret os alle. Det er blevet synligt, hvor vigtigt der er have de rette kompetencer i sin organisation. Ikke kun de rent faglige kompetencer, der vedr. ens kerneforretning, men også innovationskompetencer og kommercielle kompetencer. Samtidig spiller økonomi i sagens natur en altafgørende rolle for alle kulturinstitutioner og kunstnere. Erhverv Aarhus bifalder styrkelsen af de kunstfaglige centre og ser dem som en god brobygningsmulighed mellem nye kompetencer og etablerede miljøer.
 • Flere frie midler og økonomisk konsolidering: Erhverv Aarhus anerkender de mange gode produktionsfaciliter, men efterlyser større ambitioner på kunstproduktionen i Aarhus herunder kommunal villighed til at investere i flere frie midler. Der skal være sund og robust økonomi forbundet med kultur og kunstproduktioner. Det kræver flere aftagere og en strategi for at udvikle på kunstmarkedet, flere gensidigt jævnbyrdige partnerskaber og en opmærksomhed på økonomisk konsolidering af sektoren.
 • Talentfokus: Erhverv Aarhus finder det meget positivt, at der er ambitioner på talentområdet. Talent- og elitefokus understøtter byens uddannelsesprofil og er med til at styrke erhvervslivets rekrutteringsgrundlag. Vi opfordrer til at arbejdet med talenter ses i sammenhæng med byens øvrige talentindsatser, herunder f.eks. sport, forskning, innovation, iværksætteri og uddannelse. 

Erhverv Aarhus ser sig selv som en naturlig samarbejdspartner i forhold til implementering og videreudvikling af ovennævnte punkter.

Øvrige centrale nedslag på Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024

Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024 viderefører Aarhus2017s legacy, hvor samarbejder på tværs – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt – var bærende. Det er væsentligt at denne tværgående tankegang også implementeres i tiltagene i Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024.

 • Verdensmål og erhvervsliv: Vi bakker op om at bruge kulturbranchen som et værktøj i Aarhus´ ambitiøse mål om at blive CO2 neutrale i 2030. Aarhusregionen har en lang række virksomheder, der har en styrkeposition indenfor netop dette felt, og vi vil opfordre til at etablere stærke samarbejder på tværs af brancher og indgå lokale partnerskaber for at kunne nå i mål med ambitionerne. Herved får et bredt aarhusiansk erhvervsliv mulighed for at byde ind på konkrete opgaver, flere aktører kommer i spil og man sikrer videndeling i forhold til bæredygtige løsninger. Samtidig ønsker vi at påpege, at det vil være hensigtsmæssigt med et mere balanceret syn på FNs verdensmål, således at verdensmål 13 ikke skygger for potentialerne i de øvrige 16 mål.

  Erhverv Aarhus har nedsat et udvalg ”Forretning & verdensmål”, som arbejder med det forretningsmæssige potentiale i FNs verdensmål. Idet vi betragter kultursektoren på lige fod med andre erhvervssektorer, ser vi også potentialer her. Det fordrer dog et perspektiv udover mål 13.
 • Internationalt fokus: Aarhus som en international by er helt essentielt for at kunne tiltrække og fastholde turister, medarbejdere og virksomheder til byen. Derfor skal kulturpolitikken tænke internationalt, som det også allerede er tilfældet omkring langt det meste kommunikation. Et andet fokus bør være at gentænke de eksisterende kultursamarbejder med udenlandske byer. Disse kan eksempelvis udvides til også at inddrage erhvervslivet, så Aarhus præsenteres bredere, når udenlandske delegationer besøger byen, eller når vi tager ud i verden. Det internationale aspekt af byens kultursektor kan der med fordel dyrkes mere på i form af casestudies, konferencer og markedsføring. Kulturens betydning for at internationalisere Aarhus og trække verden tættere på rummer stor værdi for byens generelle internationaliseringsindsats. Erhverv Aarhus har et særligt fokus på internationalisering bl.a. via International Community. Vi stiller os gerne til rådighed for et udbygget partnerskab i den sammenhæng.
 • Genstart: Kulturbranchen har brug for en genstart efter COVID-19 pandemien. Der er behov for, at vi allerede i 2021 trækker i arbejdstøjet og bygger videre på det sammenhold som pandemien har bidraget positivt til. Vi skal vise, at vi er en by, hvor kulturinstitutionerne står sammen og samarbejder med hinanden. Derfor opfordrer vi til, at der bliver søsat en fælles kampagne for kulturbranchen om at fortsat at vise Aarhus som en vibrerende kulturby.

  COVID-19 pandemien har vist en enestående udviklingskraft, fx på det digitale område. Den udviklingskraft skal fastholdes og udbygges ved fx at have en særskilt opmærksomhed på den digitale udvikling på kulturområdet.
 • 2022: 2022 har allerede mange begivenhedsrige markeringer og projekter med f.eks. Music City Aarhus, Musikhusparken og Next level. Det er rigtig positivt at have klare mål at arbejde hen imod. Dog er det vigtigt, at alle indsatser for 2021-2024 ikke kun placeres i et år, så der også er centrale nedslag i 2021, 2023 og 2024. Det er f.eks. oplagt at markere, at Dansk Teater fylder 300 år i 2023, og da Aarhus er en stærk teaterby, særligt indenfor børneteaterområdet, bør vi også markere dette.
 • Kommunikation: Kulturlivet skal ikke kun være for særligt indviede. Derfor er en fyldestgørende kommunikation på flere sprog og til en bredere målgruppe også essentiel for at få kulturen ud at leve. Erhvervslivet efterspørger et arrangementshjul og et løbende overblik over både store som mindre kulturaktiviteter i byen. Derfor opfordrer vi til en årlig ”kulturmesse”, hvor kulturbranchen bredt kan præsentere det kommende års aktiviteter. Dette vil også give både større og mindre kulturaktører et talerør overfor omverdenen som de oftest ikke har mulighed for. Samtidig kan erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. planlægge egne aktiviteter, der kan spille sammen med kulturelle begivenheder. Det bør også overvejes, hvordan en sådan messe kan understøtte de producerende kunstnere i byen, således at kunstsalget i Aarhus generelt kan øges.
 • Det gode værtskab: Kulturforbrugerne er selve fundamentet for sektoren. At have gæster og aftagere til kunst og kultur må være målet over dem alle. Kulturpolitikken kunne styrkes ved at indeholde konkrete ambitioner på vækst i antal besøgende, både fra egen kommune, men også resten af landet og internationalt. Erhverv Aarhus støtter helhjertet op om en god gæsteservice og vi er glade for ambitionen om det flersprogede kulturliv. Det flugter også med intentionerne i Aarhus Kommunes internationaliseringspolitik og de generelle ambitioner om at transformere Aarhus fra en by i Europa til en europæisk by.
 • Målbare indsatser: Erhverv Aarhus understreger vigtigheden af, at man omsætter kulturpolitikken til mere målbare tiltag og at det i politikken tydeligt vises hvordan man monitorerer progression og resultater. Det er afgørende, at ambitionsniveauet for eksekvering er højt, så politikken omsættes til målbare indsatser som følges tæt med løbende afrapportering og fremdriftsresultater.

Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.

Med venlig hilsen

Marc Perera Christensen, direktør for Erhverv Aarhus


Erhverv Aarhus som høringspart:

Erhverv Aarhus er byens uafhængige erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600 virksomheder med ca. 110.000 ansatte.

Erhverv Aarhus er fortaler for øget fokus på potentialerne i de kreative erhverv og samarbejde mellem erhverv og kultur. Af den årsag har vi sammen med Aarhus Kommune etableret et Erhvervs- og Kulturkontaktudvalg (Business & Culture Forum), der skal synliggøre de muligheder, der ligger i krydsfeltet mellem erhverv og kultur. En del af Erhvervs- og Kulturkontaktudvalgets formål er også at realisere potentialerne i Aarhus 2017 Legacy.

Erhverv Aarhus har fem fokusområder:

 • Udvikling & Infrastruktur
 • Internationalisering
 • Uddannelse, Innovation & Iværksætteri
 • Kultur & Sport
 • Forretning & Verdensmål

Erhverv Aarhus og verdensmålene:

SDG