14. august 2019

Høringssvar til Forslag til Planstrategi 2019

Erhverv Aarhus takker for muligheden for at indsende høringssvar vedr. Planstrategi 2019.


Vi henviser også til vores høringssvar vedr. temaplanlægning af detailhandel (hørings-ID: H50) samt temaplanlægning af erhvervsarealer (hørings-id: H72), idet disse temaplaner også er en del af planstrategien.


Indledningsvis har vi følgende overordnede bemærkninger:

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle, hvis Aarhus Kommune skal lykkes med at realisere målet om 250.000 arbejdspladser og 450.000 borgere i 2050. Det er derfor vigtigt, at erhvervsudviklingen tænkes ind i revisionen af kommuneplanen, sådan at de to forudsætninger for et Aarhus i vækst understøtter hinanden.


I takt med udviklingen af Aarhus by er det også vigtigt at have oplandet in mente. De omkringliggende byer er vigtige for at imødekomme boligmangel og behovet for forskellige boligtyper, og for at imødekomme de mange nye borgere, som ønsker at bo i eget hus uden for Aarhus C. Der kan med fordel formuleres udviklingsplaner for de omkringliggende byer, så disse udvikles i takt med og i forlængelse af den indre bys udvikling.


Aarhus rækker som erhvervsområde og arbejdsmarked udover kommunegrænserne, hvorfor vi atter gerne vil udtrykke vores opbakning til samarbejdet i Business Region Aarhus.


Velfungerende infrastruktur er et afgørende parameter for fortsat udvikling af Aarhus og de omkringliggende byer og kommuner. Antallet af pendlede kilometer er fx steget 14 % på tre år i Business Region Aarhus. Infrastrukturen bør prioriteres og planlægges nøje. 


Kommentar til: Arealer til alle boligtyper

Når Aarhus vokser, skal der naturligvis opføres forskellige boligtyper, som byens borgere efterspørger. Vi opfordrer til, at man åbner op for samarbejder og input fra fx ejendomsudviklere og undgår for mange politiske begrænsninger, sådan at markedet frit kan udfolde sig og de bedste løsninger vinde indpas.


I forbindelse med et evt. øget behov for udlæg af nye arealer til boligområder, er det vigtigt, at man nøje udvælger disse, sådan at der kun ved absolut nødvendighed inddrages arealer, der ellers er udlagt til erhverv. Hvis dette sker, bør nye områder udlægges til erhverv.


Kommentar til: Omstilling til grøn energi

Den grønne omstilling stiller nye krav til forsyningsnettet, ikke mindst hvis der skal være kapacitet til opladning af fremtidens mange elbiler. Her opfordrer vi til, at Aarhus Kommune allerede nu er opmærksom på den forestående nødvendig af en intelligent udbygning af forsyningsnettet, samt et  stigende behov for ladestandere og parkeringspladser til både borgere og pendlere. Samtidig kan man med fordel lade sig inspirere af de alternative grønne drivmidler, som findes til transportsektoren udover el.


Kommentar til: Sammenhæng mellem naturområder, Landskabet & En grønnere by med mere blåt

Det er oplagt, at der arbejdes aktivt med den værdi og de muligheder, som natur og landskab tilfører Aarhus. Udover de naturmæssige kvaliteter som byens borgere får adgang til, er det også værd at hæfte sig ved de turismepotentialer, der ligger i at anvende naturens kvaliteter strategisk. Netop Aarhus’ størrelse og nærheden til såvel skov som strand er stærke elementer i fortællingen om Aarhus som både turist- og karrieredestination. Tendensen med stigende urbanisering følges samtidig af en tendens, hvor mange borgere ser en attraktivitet i at bo tæt på naturen og med god plads omkring sig i et mindre bysamfund, når blot der ligger en stor by i nærheden. Her ligger der således en mulighed for, at Aarhus Kommune kan styrke sin position.Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.


Med venlig hilsen


Marc Perera Christensen, Direktør, Erhverv Aarhus


Erhverv Aarhus som høringspart:

Erhverv Aarhus er byens uafhængige erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600 virksomheder med ca. 110.000 ansatte. Erhverv 


Aarhus har 4 fokusområder: 

  • Udvikling & Infrastruktur
  • Uddannelse og Innovation
  • Kultur og Sport
  • Internationalisering.


Siden 2008 har Erhverv Aarhus’ internationale organisation, International Community, understøttet erhvervslivet i at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere og deres familier via en lang række aktiviteter målrettet både individer og virksomheder. I 2017 blev Spouse Community Aarhus etableret efter den danske foreningsmodel som et led i indsatsen med at sikre at medfølgende partnere trives under deres ophold.