15. september 2017

Høringssvar til Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Høringssvaret er udarbejdet af Erhverv Aarhus og afstemt med følgende organisationer, som alle bakker op om budskaberne:

  • Dansk Byggeri
  • Dansk Erhverv
  • Tekniq
  • Aarhus City Forening
  • Aarhus Håndværkerforening
  • Aarhus Transport Group


Vi kvitterer for ”Mobilitetsplan Aarhus Midtby” og er glade for, at udgangspunktet for Mobilitetsplanen er at medvirke til at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt erhvervsliv – og at varedistribution, aflæsning og erhvervskørsel skal foregå så effektivt som muligt i Midtbyen. Det er vigtigt med det helt brede blik på trafikken, således at der sikres sammenhæng og gennemregning af konsekvenser.


Vi fremhæver nedenfor en række betragtninger vedr. Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby:


Marselistunnel:

Vi betragter en snarlig igangsættelse af en Marselistunnel som en absolut topprioritet. Målinger for trafikken viser en stor stigning i ikke havnerelateret trafik på Marselis Boulevard, og inden 2020 står både en udvidelse af Aarhus Havn og en flytning af Molslinjen for døren. Det vil resultere i en markant stigning i trafikken i og omkring Aarhus Havn, centrum, indfaldsveje og E45.


Biltrafik:

Vi anerkender, at der tænkes i attraktive, alternative løsninger til bilen i takt med at Aarhus vækster. Det er samtidig vigtigt, at tilgængeligheden for biler får opmærksomhed på linje med kollektiv trafik og cykeltrafik, da væksten i Aarhus vil medføre, at biltrafikken vil øges i absolutte tal, selv om vi gerne ser, at cykeltrafik og den kollektive trafik løser en større procentdel af transportbehovet.


Flere borgere, mere erhverv inkl. kunder, leverandører (også håndværkere og servicebiler) samt medarbejdere med behov for bilen i arbejdsmæssig sammenhæng skal kunne komme let til og fra de relevante områder.


Mobilitetsplanen bør også forholde sig til konsekvenser af og forberedelse på førerløse biler.


Bilparkering:

Det er en god ide at udnytte og koncentrere parkeringskapaciteten i midtbyens parkeringsanlæg bedre i form af bedre fremkommelighed til disse, ligesom endnu et stort P-anlæg på godsbaneområdet kunne tage trykket af de øvrige store P-huse i midtbyen. Effektiv kommunikation om placering og belægningsprocenter bør desuden optimeres.


Nedlæggelse af parkeringspladser i terræn bør kun ske i områder, hvor der er underjordiske parkeringsanlæg eller parkeringshuse tæt på. I øvrige områder bør det være et mål, at også almindelige parkeringspladser i terræn bevares i antal og om muligt øges for at imødekomme det stigende antal bilister.


Man bør desuden udvise fleksibilitet og eventuelt give dispensationer i forbindelse med parkeringer ved større arrangementer og events, så både aarhusianere og gæster oplever, at det er nemt at komme til og fra store arrangementer i Aarhus.


Det er også en mulighed med flere centralt beliggende pladser til delebiler, som kan aflaste og måske betyde, at færre anskaffer sig bil eller bil nr. 2.


Varedistribution, aflæsning, erhvervskørsel:

I denne forbindelse er det vigtigt at eventuelle tiltag drøftes og implementeres i tæt samarbejde med relevante aktører, så varedistributionen og anden erhvervsrelevant kørsel imødekommer erhvervslivets behov.


Anlægsarbejder og større arrangementer:

Ved større aktiviteter som anlægsarbejder og store events bør man sikre effektive omlægninger af trafikken – hellere med en længere kørselsvej, hvor flow kan etableres, frem for trafikpropper.


Skiltning:

Klar, tydelig og let forståelig skiltning og vejleding – også målrettet byens mange ikke dansktalende tilflyttere – er en væsentlig forudsætning for god trafikafvikling i alle situationer.


Kobling med regional og national infrastruktur:

Mobilitetsplanen bør fokusere yderligere på koblingen med regional og national infrastruktur både til lands, til vands og luften, så det er nemt at komme til og fra Aarhus.


Med venlig hilsen

Dansk Byggeri

Dansk Erhverv

Tekniq

Aarhus City Forening

Aarhus Håndværkerforening

Aarhus Transport Group

Erhverv Aarhus