7. november 2017

Høringssvar til Kommuneplan 2017

Erhverv Aarhus kvitterer for Kommuneplan 2017, som tegner et klart billede af den positive udvikling i Aarhus, og hvad der skal til for at sikre, at Aarhus forbliver attraktiv for byens erhvervsliv, borgere og turister.


Erhverv Aarhus fremhæver nedenfor tre betragtninger vedr. Kommuneplan 2017:


Infrastruktur

Det er positivt, at Kommuneplan 2017 har fokus på at sikre mobilitet og trafikale strukturer i takt med byudviklingen. Det er i den henseende vigtigt, at tilgængeligheden for biler også får opmærksomhed på linje med kollektiv trafik og cykeltrafik, da væksten i Aarhus vil medføre, at biltrafikken i form af lleverandører, medarbejdere, kunder og borgere, også vil øges målt i absolutte tal.


Vi har den 3. juli 2017 kommenteret på infrastrukturelle udfordringer i høringssvaret til Erhvervsplan 2018- 2019 og flere af disse betragtninger gør sig også gældende i forhold til Kommuneplanen.


Erhverv Aarhus betragter en snarlig igangsættelse af en Marselistunnel som en absolut topprioritet, ligesom udvikling af Aarhus Lufthavn og udvidelse af E45 har enorm betydning for erhvervsliv, medarbejdere, borgere og turister. Se bilag 1.


Internationalisering

Kommuneplanens side 30 vedr. internationale relationer – og internationalisering generelt – er særdeles vigtig at være opmærksom på, da Aarhus og erhvervslivet er i hård konkurrence om at tiltrække og fastholde dygtige internationale medarbejdere.


I Erhverv Aarhus/International Communitys høringssvar til Aarhus Kommunes Internationaliseringsudvalgs ”International Strategi for Vækst i Aarhus” (1. maj 2017), fremhæver vi bl.a., at det er Aarhus Kommunes vigtigste opgave at fokusere på sine kerneydelser og levere den bedst mulige service i alle de touch points, der findes i kommunalt regi – ligesom man bør fokusere på at bakke op om og sætte strøm til eksisterende aktiviteter frem for alternative løsninger på områder, hvor etablerede aktører er godt i gang. Se bilag 2.


Erhvervsområder

Endelig vil Erhverv Aarhus gerne knytte en kommentar til kapitel 3, ”Gearet til Storby”, som bl.a. sætter fokus på erhvervslivets behov i takt med at byen vokser. Erhverv Aarhus er på linje med Aarhus Havns anmodning til Aarhus Kommune om, at erhvervshavnen udpeges som erhvervsområde med størst mulig konsekvensområde og uden transformationsområder.


Erhvervsområder er forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder, og med relevante og tilstrækkeligt store konsekvensområder rundt om erhvervsområder, kan der som udgangspunkt ikke bygges boliger og andre miljøfølsomme tiltag.