Vedtægter

På denne side kan du orientere dig i Erhverv Aarhus' vedtægter.

Oversigt

§1 Foreningens navn og hjemsted

§2 Foreningens formål

§3 Medlemmer

§4 Medlemskabets ophør

§5 Generalforsamlingen

§6 Bestyrelsen

§7 Regnskab og revision

§8 Foreningens opløsning

§9 Foreningens direktion og sekretariat

§10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Bilag til vedtægter for Erhverv Aarhus

§1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1 – Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Erhverv Aarhus

Hjemsted og værneting er: Aarhus

Foreningen er tilsluttet: Jysk Handelskammer

§2 Foreningens formål

Stk. 1 – Foreningens formål

Foreningen har som formål:

At være en uafhængig interesse- og netværksorganisation og dialogpartner om udviklingen inden for erhverv, kultur og uddannelse i Aarhusregionen.

§3 Medlemmer

Stk. 1 – Virksomhedsmedlemmer

Som medlem af foreningen optages erhvervsvirksomheder og organisationer, der driver erhverv i Aarhusregionen samt øvrigt relaterede offentlige organisationer og myndigheder. Medlemskabet omfatter hele virksomheden og er ikke forbundet til enkeltpersoner.


Stk. 2 – Anmodning om optagelse som personligt medlem

Som personligt medlem optages personer, der er ejer eller ansat i ledende stillinger i en virksomhed i Aarhusregionen inden for ovennævnte formålsbeskrivelse. Personer, der fratræder en ledende stilling i en medlemsvirksomhed og ikke længere har hovederhverv i denne, kan fortsætte som personligt medlem. Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen.


Stk. 3 – Anmodning om optagelse

Anmodning om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse. Hvis en ansøger ikke opfylder de i §3.1 nævnte optagelseskriterier, kan bestyrelsen ved en enstemmig beslutning alligevel optage ansøgeren. Afslås en anmodning om optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen forelagt førstkommende generalforsamling, der med mindst ¾ af de afgivne stemmer kan vedtage optagelse.


Stk. 4 – Æresmedlemmer

Personer, der i særlig grad udmærker sig i forhold til foreningen eller lokalområdet, kan ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning indstilles til æresmedlemmer. Den endelige afgørelse om tildeling af æresmedlemskab træffes på generalforsamlingen.

§4 Medlemskabets ophør

Stk. 1 – Udmeldelse af foreningen

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningen senest 14 dage før kontingentforfald.


Stk. 2 – Eksklusion

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem fra foreningen, hvis vedkommende ved en endelig dom er fundet skyldig i et strafbart forhold, der kan skade foreningens omdømme, eller hvis vedkommende har udført handlinger, der i den offentlige mening må betragtes som vanærende.

Bestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderede forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse. I andre tilfælde end de ovenfor nævnte træffer generalforsamlingen afgørelse om eksklusion.


Stk. 3 – Dødsfald

Ved et personligt medlems dødsfald ophører vedkommendes medlemskab.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1 – Øverste myndighed og afstemninger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning begæres af bestyrelsen eller af mindst 20 af foreningens medlemmer.


Stk. 1.1 – Tidspunkt for afholdelse

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter udløbet af foreningens regnskabsår, dog tidligst én måned efter regnskabsårets udløb, jfr. §7.1.


Stk. 2 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette, eller på skriftlig begæring herom fra mindst 1/10 af medlemmerne. Indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest én måned efter en af bestyrelsen truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling eller modtagelse af skriftlig begæring herom.


Stk. 3 – Indkaldelsesvarsel

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne. Indvarslingen skal angive dagsordenen.


Stk. 4 – Forslag fra medlemmer
Forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 31. oktober. Inden samme dato skal forslag om kandidater til bestyrelsen ligeledes være indgivet, således at disse forslag kan medtages i den endelige dagsorden til generalforsamlingen.


Stk. 5 – Dirigent

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.


Stk. 6 – Dagsorden

Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og legatregnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisorer.
  6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
  7. Eventuelt.


Stk. 7 – Stemmeafgivning

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Et medlem kan dog skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på generalforsamlingen, men et medlem kan kun give møde på vegne af ét enkelt medlem.


Stk. 8 – Vedtægtsændringer

Forslag til vedtagelse af beslutninger om ændring af eller tilføjelse til disse vedtægter forelægges generalforsamlingen. Til en sådan vedtagelse kræves dels et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, dels at de afgivne stemmer udgør mindst 1/3 af det samlede medlemstal.

Hvis et forslag om ændring af vedtægterne opnår 2/3 flertal af de afgivne stemmer, men disse ikke udgør 1/3 af det samlede medlemsantal, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages, hvis der her opnås 2/3 flertal af de afgivne stemmer – uanset antallet af repræsenterede medlemmer.


Stk. 9 – Digital afholdelse af generalforsamling

Generalforsamlingen kan afvikles digitalt, såfremt helt særlige omstændigheder umuliggør en fysisk afvikling af generalforsamlingen, og bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.


Stk. 10 – Forhandlingsprotokol

Det på generalforsamlingen behandlede indføres som referat i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§6 Bestyrelsen

Stk. 1 – Foreningens ledelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 3 år. Hvert år er således 3, respektive 2 medlemmer af bestyrelsen på valg. Bestyrelsens medlemmer kan maksimalt sidde 9 år, svarende til 3 valgperioder.


Stk. 2 – Udtræden af bestyrelsen inden valgperiodens udløb

Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen vælge et midlertidigt bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil næstfølgende generalforsamling, hvor valg af nyt bestyrelsesmedlem finder sted.

Stk. 3 – Formand og forretningsudvalg

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær/forfald indtræder i formandens pligter og rettigheder i alle henseender. Der vælges yderligere et medlem til forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og valgt medlem. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for sit virke. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.


Stk. 4 – Beslutningsdygtig

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede.

Hvor intet andet fremgår af disse vedtægter, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpelt flertalsvalg.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Stk. 5 – Foreningens repræsentation

Formanden og direktøren repræsenterer foreningen udadtil og er bemyndiget til at udtale sig og handle på foreningens vegne. Bestyrelsen kan definere kutymer vedrørende erhvervsforhold i Aarhus-området og afgive responsa i overensstemmelse hermed. Foreningen tegnes af formanden i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem.


Stk. 6 – Regnskab og administration

Bestyrelsen forvalter foreningens formue og sørger for en forsvarlig placering af denne. Bestyrelsen kan, under ansvar for generalforsamlingen, disponere over foreningens midler med det formål at repræsentere og fremme foreningens formål og interesser. Bestyrelsesmedlemmernes bestyrelsesansvar følger de almindelige erstatningsretlige regler. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens årsrapport og administration.


Stk. 7 – Kontingent

Årskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til de budgetterede udgifter. Årskontingentet erlægges forud for en periode på 12 måneder og følger fra medlemmets indmeldelse. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


Stk. 8 – Referater

Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, og disse referater fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne og underskrives af disse på det kommende bestyrelsesmøde.


Stk. 9 – Handelsungdommens Uddannelseslegat

Der nedsættes et legatudvalg til Handelsungdommens Uddannelseslegat på 6 medlemmer. Bestyrelsen for Erhverv Aarhus udpeger tre medlemmer, hvoraf mindst ét samtidig skal være medlem af bestyrelsen for Erhverv Aarhus for en treårig periode. Genudpegning af disse medlemmer kan finde sted maksimalt 3 gange. De øvrige medlemmer udpeges af Ledelserne for Aarhus Business College, Aarhus Erhvervsakademi og Aarhus Universitet/BSS, der hver udpeger ét medlem. Legatudvalgets formand og næstformand vælges blandt de af Erhverv Aarhus udpegede medlemmer.


Stk. 10 – Udvalg og eksterne repræsentationer

Bestyrelsen nedsætter eventuelle øvrige udvalg til brug for foreningens virke.

I overensstemmelse med reglerne i Jysk Handelskammers love vælger bestyrelsen delegerede til Jysk Handelskammers delegeretmøde.

Bestyrelsen foretager udpegninger til de repræsentationer, som Erhverv Aarhus har udpegningsretten til. Repræsentationernes valgperioder følger i al almindelighed principperne for bestyrelsen, jf. §6.1, således at man maksimalt kan sidde 9 år, svarende til 3 valgperioder.

§7 Regnskab og revision

Stk. 1 – Regnskabsår

Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2 – Revision

Revision af foreningens årsrapporter foretages af de på den ordinære generalforsamling valgte 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Senest én måned efter regnskabsårets udløb overgives årsrapport med bilag til revisorerne. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§8 Foreningens opløsning

Stk. 1 – Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses ved en til formålet indkaldt generalforsamling. De i §5.8 nævnte afstemningsregler for vedtægtsændringer finder tilsvarende anvendelse for opløsning af foreningen. Er foreningen gyldigt opløst på en generalforsamling, tager samme generalforsamling herefter stilling til anvendelsen af foreningens midler, hvilket sker ved almindelig stemmeflerhed.

§9 Foreningens direktion og sekretariat

Stk. 1 – Foreningens direktion og sekretariat

Bestyrelsen ansætter en direktør til udførelse af sine hverv og ledelse af foreningens sekretariat. Bestyrelsen udstikker de overordnede rammer for sekretariatets organisation og drift, samt godkender foreningens forretningsgangsbeskrivelser. Der udarbejdes særskilt direktionsbeskrivelse for afklaring af opgaver og snitflader til bestyrelsen og foreningens drift.

§10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Stk. 1

Disse vedtægter træder i stedet for Erhverv Aarhus’ vedtægter af 22. december 2009. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2021.

Bilag til vedtægter for Erhverv Aarhus

Foreningen er stiftet 2. oktober 1862 under navnet Aarhus Handelsforening. Foreningen har båret følgende navne:

  • 1979 Aarhus Handelsstands- og Industriforening.
  • 1987 Aarhus Handels- og Industriforening.
  • Den 30. november 2000 antog foreningen sit nuværende navn.