Vedtægter for Erhverv Aarhus

Hent vedtægter som PDF

Oversigt

§1 Foreningens navn og hjemsted

§2 Foreningens formål

§3 Medlemmer

§4 Medlemskabets ophør

§5 Generalforsamlingen

§6 Bestyrelsen

§7 Regnskab og revision

§8 Foreningens opløsning

§9 Foreningens kontor og funktionær

§10 Ikrafttrædelses‐ og overgangsbestemmelser

Bilag til vedtægter for Erhverv Aarhus

 

§1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er: Erhverv Aarhus

Hjemsted og værneting er: Aarhus.

Foreningen er tilsluttet: Jysk Handelskammer

 

§2 Foreningens formål

Stk. 1

Foreningen har som formål:

At fremme og støtte udviklingen af erhvervslivet i Aarhus‐området inden for handel, industri, servicevirksomhed, transport og de liberale erhverv.

At varetage medlemmernes fælles erhvervsøkonomiske interesser og rettigheder.

At medvirke til at skabe og udvikle de bedste mulige erhvervsuddannelser. At fremme interessen og kendskabet til erhverv og kultur m.m. i Aarhus‐området.

 

§3 Medlemmer

Stk. 1

Som medlem af foreningen optages erhvervsvirksomheder, der driver erhverv i Aarhus‐området indenfor:

Handel

Industri

Service

Transport

Liberale Erhverv

Herudover optages personer, der i ledende stillinger er ansat i en virksomhed i Aarhus‐området indenfor overnævnte erhvervsgrene. Personer der fratræder en ledende stilling i en medlemsvirksomhed, og ikke længere har hovederhverv i denne, kan optages som personligt/senior‐medlem.

Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen og er betinget af, at den pågældende stiller sig til rådighed med rådgivning/vejledning efter henvisning fra sekretariatet.

Stk. 2

Anmodning om optagelse rettes skriftligt til bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse.

Hvis en ansøger ikke opfylder de i §3, stk. 1 nævnte optagelseskriterier, kan bestyrelsen ved en enstemmig beslutning alligevel vedtage at optage den pågældende som medlem.

Afslås en anmodning om optagelse, kan vedkommende ansøger forlange afgørelsen forelagt førstkommende generalforsamling, der med mindst ¾ af de afgivne stemmer kan vedtage optagelse.

Stk. 3

Personer, der i særlig grad udmærker sig i forhold til foreningen eller lokalområdet, kan ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning indstilles til æresmedlemmer. Den endelige afgørelse om tildeling af æresmedlemsskab træffes på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer af Århus handels‐ og Industriforening opnår automatisk æresmedlemskab i Erhverv Aarhus.

§4 Medlemskabets ophør

Stk. 1

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden udløbet af det regnskabsår, hvori udmeldelsen begæres. Udmeldelsen skal dog ske med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem fra foreningen, hvis vedkommende ved en endelig dom er fundet skyldig i et strafbart forhold, der kan skade foreningens omdømme, eller hvis vedkommende har udført handlinger, der i den offentlige mening må betragtes som vanærende. Bestyrelsens afgørelse kan af den ekskluderende forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse. I andre tilfælde end de ovenfornævnte træffer generalforsamlingen afgørelse om eksklusion.

Ved et medlems dødsfald ophører vedkommendes medlemskab.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning begæres af bestyrelsen eller mindst 20 af foreningens medlemmer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter udløbet af foreningens regnskabsår, dog tidligst én måned efter regnskabsårets udløb, jfr. §10.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette, eller på skriftlig begæring herom fra mindst 1/10 af medlemmerne. Indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest én måned efter en af bestyrelsen truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling eller modtagelse af skriftlig begæring herom.

Stk.3

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel i den lokale dagspresse og ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indvarslingen skal angive dagsordenen.

Stk. 4

Eventuelle forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer skal for at kunne behandles være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest én måned efter udløbet af foreningens regnskabsår.

Stk. 5

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Stk. 6

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.

Fremlæggelse af reviderede regnskab og legatregnskaberne til godkendelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisorer.

Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse.

Eventuelt.

Stk. 7

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Et medlem kan dog skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på generalforsamlingen, men et medlem kan kun give møde på vegne af ét enkelt medlem.

Stk. 8

Forslag til vedtagelse af beslutninger om ændring af eller tilføjelse til disse vedtægter forelægges generalforsamlingen. Til en sådan vedtagelse kræves, dels et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, dels at de afgivne stemmer udgør mindst 1/3 af det samlede medlemstal.

Hvis et forslag om ændring af vedtægterne opnår 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer, men disse ikke udgør 1/3 af det samlede medlemsantal, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget kan vedtages, hvis der her opnås 2/3 flertal af de fremmødte stemmer – uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Stk. 9

Det på generalforsamlingen behandlede indføres som referat i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives ad dirigenten.

§6 Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningens ledelse varetages af den bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 3 år.

Hvert år er således 3, respektive 2 medlemmer af bestyrelsen på valg.

Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen vælge et midlertidigt bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil næstfølgende generalforsamling, hvor valg af nyt bestyrelsesmedlem finder sted.

Stk. 2

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær/forfald indtræder i formandens pligter og rettigheder i alle henseender. Der vælges yderligere et medlem til forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og valgt medlem.

Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for sit virke.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen nedsætter eventuelle øvrige udvalg.

I overensstemmelse med reglerne i Jysk Handelskammers love vælger bestyrelsen delegerede til Jysk Handelskammers delegeretmøde.

Stk. 3

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede.

Hvor intet andet fremgår af disse vedtægter, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpelt flertalsvalg.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og er bemyndiget til at udtale sig og handle sig og handle for foreningens vegne.

Bestyrelsen kan definere kutymer vedrørende erhvervsforhold i Aarhus‐området og afgive responsa i overensstemmelse hermed.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 5

Bestyrelsen forvalter foreningens formue og sørger for en forsvarlig placering af denne. Bestyrelsen kan, under ansvar for generalforsamlingen, disponere over foreningens midler med det formål at repræsentere og fremme foreningens formål og interesser.

Bestyrelsesmedlemmernes bestyrelsesansvar følger de almindelige erstatningsretlige regler. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens regnskab og administration.

Stk. 6

Årskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til de budgetterede udgifter.

Årskontingentet erlægges forud og er forfaldent til betaling i okt./nov.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 7

Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, og disse referater til bestyrelsesmedlemmerne og underskrives af disse på det kommende bestyrelsesmøde.

Stk. 8

Der nedsættes et legatudvalg på 6 medlemmer.

Bestyrelsen for Erhverv Aarhus udpeger tre medlemmer, hvoraf mindst et samtidig skal være medlem af bestyrelsen for Erhverv Aarhus, for en treårig periode. Genudpegning af disse medlemmer kan finde sted maksimalt 3 gange.

De øvrige medlemmer udpeges af Ledelserne for Århus Købmandsskole, Erhvervsakademi Aarhus og Handelshøjskolen/Aarhus Universitet, der hver udpeger et medlem.

Legatudvalgets formand og næstformand vælges blandt de af Erhverv Aarhus udpegede medlemmer. §7 Regnskab og revision Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2

Revision af foreningens regnskaber foretages af de på den ordinære generalforsamling valgte 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor.

Senest én måned efter regnskabsårets udløb overgives regnskab med bilag til revisorerne.

Regnskabet skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§8 Foreningens opløsning

Stk.1

Foreningen kan kun opløses ved en til formålet indkaldt generalforsamling.

De i §14 nævnte afstemningsregler for vedtægtsændringer finder tilsvarende anvendelse for opløsning af foreningen.

Er foreningen gyldigt opløst på en generalforsamling, tager samme generalforsamling herefter stilling til anvendelsen af foreningens midler, hvilket sker ved almindelig stemmeflerhed.

§9 Foreningens kontor og funktionær

Stk. 1

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til udførelse af sine hverv og ledelse af foreningens sekretariat.

Bestyrelsen træffer alle fornødne beslutninger om sekretariatets organisation og arbejdsområde.

§10 Ikrafttrædelses‐ og overgangsbestemmelser

Stk.1

Disse vedtægter træder i stedet for Aarhus Handels‐ og Industriforeningens vedtægter af 30. november 2000.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. november 2009 samt ekstraordinær generalforsamling 22. december 2009.

Bilag til vedtægter for Erhverv Aarhus

Foreningen er stiftet 2. oktober 1862 under navnet Aarhus Handelsforening. Foreningen har båret følgende navne:

1979 Aarhus Handelsstands‐ og Industriforening

1987 Aarhus Handels‐ og Industriforening.

Den 30. november 2000 antog foreningen sit nuværende navn.

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies